Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
190 GESCHIEDE NIS
\
SOste LES.
KO'IÏI® WÏLLSM IIL
Jeu ficlb in ijs cn krcn,
"^icn weef ie ficroarcn!
Koning Willem III kwam in eenen moeilijken tijd op den
troon. In Frankrijk en Duitschland was alles onrustig door
den revolutie-geest, die al zooveel onheil heeft, gestidit, en
God weet alleen, hoeveel onheil nog stichten zal. Hier bleef
het echter nog rustig. Wel was de Kroonprins niet in het
land, maar men wachtte geduldig tot hij uit Engeland her-
waarts kwam, waarna hij op den 12den |iiei 184!) den troon
besteeg. Deze vorst is thans regeerende koning, die, zoo
als gij wel zult weten, het hart zijner onderdanen aan zich
heeft verbonden, door hen op verschillende wijzen te toonen,
dat hij hen liefheeft.
Wel heeft er veel gewoeld cn gewoed, in het openbaar en
in het geheim; maar hij heeft altijd de recliten der Protestan-
ten gehandhaafd, zonder die van andersdenkenden te kort te
doen. Ons vaderland is wel in oorsprong en ontwikkeling een
Protestantseh land, maar door de gebeurtenissen, die ik u
verhaald heb, is er veel veranderd, en hebben ook de Roomseh-
Katholieken en Israëlieten het recht gekregen mede te spreken
en mede te regeeren; maar, dank zij Gods Vaderzorg, zijne
kinderen kunnen hier dan toeh nog rustig en vredig leven,
ja bevinden zich in vele opzichten gezegend. Als een ieder
maar godsvrucht en moed genoeg heeft, om voor zijnen Heer
uit te komen; Hem te belijden met woord en daad, dan zal
Hij zijne hand nog van Nederland niet aftrekken. Dan zul-
len wij zelfs betere dagen zien. Hij heeft ons dit ook door
onzen dierbaren Koning getoond, b. v. toen de Paus in 1853
van plan _was ons vaderland als een deel van zijn gebied te
verdeelen cn te besturen, door Bisschoppen, die hij had aan-
gesteld, — toen verhief zich het Protestantsch gevoel der
natie; en smeekschrift op smeekschrift, met duizende onder-
teekeningen ■voorzien, werd naar de liofstad gezonden. En
Willem III was niet doof voor de stem zijner Protestantsche
onderdanen!
Hij was dat even min toen de vrijheid van onderwijs schier