Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS. 185-
was zelf verdeeld in twee partijen, die liet heden ten dage nog verdee-
leu; de liberalen, die tegen de geestelijken, (tT\ ét clericalen, die vóór
lien zijn. Nu moest onze koning beorteiings de e'éne en andere partg
pleizierdoen. Getuige de hoogeschool te Leuven, die hij oprichtte om de
iberalen te vergenoegen, en weer ophief, om de clericalen te voldoen.
Vooral op het onderwijs hadden de Belgische geestelijken veel
tegen; dat was hun veel te Protestantsch, veel te ontwikkelend. Zy
wHden de menschen dom en Roomsch houden.
Dit, en nog veel meer was de oorzaak van den Belgischen op-
stand in 1830. De Belgen hadden het oproer maken wellicht van
hunne Fransche buren afgezien, want die hadden even te voren
hunnen koning Karei X veijaagd, omdat hij te clericaal was, en
Lodewijk Philips aaugesteld, omdat hij liberaal was. Nu was het
hier alleen het omgekeerde. België wilde van onzen koning ont-
slagen zijn, daar hij daar te liberaal was.
Onze koning Willem I had dezen Belgischen opstand best met
de wapenen kunnen bedwingen, maar hij was besluiteloos. Hy
meende altijd te schikken*en te plooien. Hij had in Brussel en ia
, geheel België nog veel vrienden, die hem wel zouden geholpen
ïebben, maar toen hy eindelijk met kracht en macht begon, was
het te laat. Onze Kroonprins behaalde weer schitterende overwin-
ningen. Van den tiendaagschen veldtocht zal uw vaderofgrootvader
u misschien nog heel wat kunnen vertellen Chassè bombardeerde het
kasteel van Antwerpen, zoodat er het entrepot en 250 huizen ver-
nield werden. Wij zouden nog de muitelingen tot zwijgen hebben
gebracht; maar nu gelastten de andere mogendheden, aan wie Willem
I om raad gevraagd had, dat de oorlog zou eindigen. Een Vransch
leger kwam de Belgen te hulp. Wij moesten toegeven, en Leopold
van Saxen Coburg werd tot koning der Belgen uitgeroepen. In
1839 werd hij ook door onzen Koning als zoodanig erkend.
Willem I was toen 67 jaren oud. Zijn leven was vol wederwaar-
digheden geweest, en alles behalve rostig; ook in ons land kon hij
met de Roomschen geene goede vrienden blijven Hij besloot in
1840 afstand te doen van den troon, ten behoeve van zijnen zoon,
den held van Waterloo Drie jaren daarna is hij, in 71 jarigen
ouderdom, te Berlyu gestorven. En nu vertel ik alleen nog van
hem, dat zijn lijk, ovtr zee, naar Nederland gevoerd is, en toen te
Delft zeer plechtig begraven.
Da Costa zong van den tiendaagschen veldtocht:
......©n om y dDruujcatiiin
.... Sci)ttart UecrUnb jici). £)ij Ku>am,
flij Jdg, |)ij oocriüon, ®icn afgcpcrhtc bagcri
Door :31mac!)lc Ijiinb! — bc Ictjcrs jiju »mUgcn;
Cn 't onjc hcnt gestnit, tnaor orerwinnend ujccr!