Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
" GESCHIEDENIS
dat de Belgen er
; claaria, dat de
it belijden, moest
htt zich niet. De iMogendheden op het Weener coogres hadden
dit oük wel een weinig ingezien, maar zij meenden, beide volken
moesten iets toegeven, zooals in een gemengd huwelijk, als vader
Protestantsch is en moeder Roomsch. Dan moeten de kindertjes
daar dikwijls oüder lijden, en dan ontstaat daaruit dikwijls veel
verdriet. Koning Willem I had beter gedaan, als hij beleefdelijk
voor de eer had bedankt, en was met Noord-Nederland tevreden
geweest. Echter de zachtzinnige en schrandere vorst, die wel eene
zeer godvruchtige opvoeding gehaJ had, maar toch meende, dat höt
verschil tusschen de Protestanten en Katholieken niet zoo onover-
komelijk was, dacht het wel te zullen schikken, aan den e'énen
kant düor zachtzinnigheid, en aan den anderen kant door slimheid
en veratand.
Genoeg, — de grondwet werd zóó gewijzigd,
genoegen mede nemen konden. Eene bepaling
koning alleen den Hervormden godsdienst mocl
natuurlijk 't eerst wegvallen.
Den län September 1815 werd Willem I te Brussel plechtig als
koning ingehuldigd. De koning zou nu regeeren met eene Staten-
generaal, bestaande uit twee afdeelingen, kamers genoemd. In de
eerste kauier mochten alleen adelijken zitting hebben, maar in de
tweede ook de deftige burgerstand, en zelfs wat daar beneden was.
Tot deze tweede kamer zonden België en Nederland ieder 55 leden
kiezen. Zoo als ik atraks reeds zeide, de voorspoed lachte ons na
vriendelijk toe. W^ij werden zeer rijk. Engeland gaf de meeste
onzer bezittingen terug, die zij ons gedurende de Eransche heer-
schappij hadden ontnomen. Met het keizerrijk Japan knoopte onze
Staat weder handelsbetrekkingen aan, een voorrecht, dat uitsluitend
aan Nederlanders vergund werd. Onze vloot in vereeniging met
die der Engelschen, tuchtigde den roofstaat Algiers zóó, dat de helft
der hoofdstad vernield werd, en de Dey een' voor ons voordeeligen
vrede moest sluiten. Reeds in I8I6 ging onze dappere Kroonprins,
de held van Waterloo, die gelukkig van zijue woude geheel hersteld
was, een huwelijk aan met Anna Paulowna, de dochter van den
Russischen keizer. Hierdoor kwam dus ons kleine landje in een
vriendschaps-verbond met het groote en machtige Rusland. Üit dit
huwelijk werd op den I9n Eebruari van het jaar 1817 onze koning,
^VdleÄ^IlI, geboren.
Een opstand op Java ouder Diepo Negro werd met goed gevolg
onderdrukt. Echter herinnerde de Heer ons aan onze afhanke*
lijkheid door zware overstroomingen, zooals in 1820 en 1825.
Eerst in de zuidelijke Provinciën van Noord-Nederland, en toen in
de Noordelijke. In Friesland en Groningen werd deze gevolgd
door eene aanstekelijke ziekte, die alleen in de stad Groningen bij
de 2000 menschen deed sterven.
Intusschen was het hier alles behalve rustig. Nn eens was men
in Zuid-Nederland ontevreden, dän weder in Noord-Nederland. België