Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADEBLANDS, 183
ciansch zun leger op de vlucht gejaagd. xu
vielen de beide veldheeren, wellington en
bluciier, elkander in de armen/ buiten zich zel-
ven van vreugde. de heer had geholpen en
Europa was gered!
Ook deze slag nu Waterloo werd met veel
bloed betaald. De Franschen hadden 18,000 doo-
den en 7,000 gevangenen achtergelaten. MaAROOK
de Bondgenooten leden een zwaar verlies. Zij
telden 25,000 dooden, en daaronder v^vren ruim
3000 Nederlanders. PIet is voor de weduwen en
wee/en van deze gesneuvelden, datnog jaarlijiüs
op den 18®^^ Juni aan onze deuren wordt gekol-
lecteeri).
mi tiiPiRLM®,
DE SCHEIDING. 1839.
Ons vaderland had altijd zooveel strijd grcvoerd, om die zuidelijke
NcderlandeD; niet om ze zelf in bezit te hebben, maar om te be-
letten, dat zij aan Frankrijk zonden komen. Nu zonden zij dan
volgens beslnit der Mogendheden, te Wccuen genomen, met Noord-
Nederland tot ée'n rijk vereenigd worden, en onze koning VVillem I
zon dit vereenigd koninkrijk regeeren. Wat het uitwendige aangaat,
dan kon er al geene sehoonere vereeniging gevormd worden dan
deze twee landjes. Holland was rijk door den handel, België door
zijne fabrieken. Deze schatten zouden na allen tc zamen ons vader-
land rijk maken, en wij zonden sterker zijn dan ooit te voren, om-
dat de bevolking en de uitgestrektheid gronds, door dc aanhechting
van België bijoa verdubbeld waren.
Echter er was ééne zaak, waarin de twee volken volstrekt niet
overeenkwamen: dat was, de godsdiensi, België was een lloomsch
land. Lang voor den vrede van Munster had het zich met Spanje
verzoend. In Noord-Nederland was geene verzoening mogelijk om
des gewetens wille. He Roomsche geestelijkheid was in Belgio
overheerschend. Deze zag het niet graag, dat de twee volken één
werden, en zorgde ook wel, dat zij niet één werden. Het was er
mede als met de voeten van het beeld, waarvan wij in Daniël 3
lezen, ten deele ijzer, en ten deele leem: het hield niet vast. Men
Icon het wel te zamen pakken cn drukken, maar innig vcrcenigdQ