Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
160 " GESCHIEDENIS
En als gij nu lust hebt in ijselijkheden en bloedige
toonoelen, waarbij gij eer aan tijgers en leeuwen,
dan aan menschen denkt, dan moet gij vernemen
wat er in de gevangenissen van Parijs gebeurde.
Daar waren mannen, gansch met bloed bevlekt, met
■woeste aangezichten, opgestroopte hemdsmouwen, en
groote hakmessen of bijlen in de] hand, die gereed
stonden, op den eersten wenk van den zoogenaamden
rechter of overheidspersoon, hun bloedig werk voort
te zetten. Ja, kinderen, daar gewaagde de wereld
van, welke schrikkelijke dingen onder het schrikbe-
wind van Robespierre, in Frankrijk, zijn gebeurd.
Het volk was nu de baas, dat volk, hetwelk geleerd
had, dat overheden en machten zich zeiven maar heb-
ben opgeworpen, om de zoogenaamde onderdanen
te verdrukken; dat alle goederen gemeen moesten
zijn; dat er geen armen of rijken mochten bestaan;
dat alle godsdienst bedriegerij der menschen was.
Nu maakten de laagste en gemeenste menschen zich
meester van de plaatsen der regeeringsleden; de ar-
men drongen de huizen der rijken binnen, en eischten
mededeeling van alle goederen. Dit noemde men vrij-
heid, gelijkheid en broederschap.
Zulk een toestand scheen zeer begeerlijk voor de
zoogenaamde patriotten, die den stadhouder vijandig
waren. Hoe is het mogelijk, dat men zoo verbluid
kon zijn, zult gij zeggen, om zulke dingen mooi en
navolgenswaardig te vinden. En toch waren er in
ons land, die niets liever wenschten dan, die Fransche
broertjes zouden ons zulk eene heerlijke vrijheid be-
zorgen. Uit onderscheidene steden werden hun vaatjes
met geld gestuurd, om toch zoo goed en vriendehjk
te wezen, om onzen stadhouder, dien wreeden Nero,
dien Alva, dien Gelderschen despoot, te komen ver-
jagen.
Nu, dat wilden de revolutionairen in Frankrijk wel.
Zij hadden hieraan behoefte, want op het laatst ver-
langden zij toch naar een weinig afleiding naar buiten.