Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS.
i3i
vertellen, want dan schiet mij geen tijd meer over voor iets anders.
In 1654 werd er vrede met Engeland gesloten, maar alleen op
voorwaarde, dat de kleine Prins van Oranje, Willem III, die even
ua zijns vaders dood geboren was, en dus in deztn lijd ongeveer
vier jaren telde, voor altijd van het stadhouderschap zou uitgeslo-
ten blijven.
De Prinsgezinden, zoo noemde men toen en later allen, die voor
de verheffing van den Prins waren, werden hitr zeer boos om.
Van dien tijd is ook het versje afkomstig, dat gij zeker ook wel
kennen zult:
10 ons prinsje nog joo hlfiit,
211 cüct jnl Ijij stftMjonïicr jijn!
ZAi }ijii bc 6t«t«n nog joa grcot
31 cücl «ten (Ûronjcbrooî»!
<Bï\ ttcl) Cronjc! Ên loci} Üranjc!
iB\i to£lj Oranje boDeii! ^
Een tweede Engelsche oorlog werd gevoerd van 16C4—I6G7.
Deze oorlog was even als de eerste van de zijde der Engelscheu
zeer onbillijk. De zoon van den onthoofden koning. Karei I, die
hier, in Nederland, zoo gastvrij ontvangen was, had den troon van
Engeland weder beklommen, en daar hij nu hier gezien had, dat
onze macht en handel grooter waren, dan die van zijn rijk, zocht
hij een voorwendsel, om ons den oorlog aan te doen. Deze begeerte
werd nog bij hem versterkt, daar hij er zeer op gesteld scheen, dat
de jeugdige Prins, die zijn neef was, zou worden verheven tot de
waardigheid van zijnen vader.
In dien tweeden Engelschen oorlog heeft de Rujter groote over-
winningen behaald. Eerst in den vierdaagschen zeeslag in 1GG6,
waarbij de vijanden 8000 mau, aan dooden en gekwetsten, verloren,
daarna in den tocht naar Chaltam. De Engelschen wilden zich
namelijk op ons wreken, over het verlies, in deu vierdaagsc/ien
zeeslag. Zij kwamen stil op het Vliu en verbrandden eenige onzer
koopvaardij-vaartuigen De Ray ter wsrd nitgezonden, om hen hier-
voor eens te tuchtigen. Hij voer de Teems op, tusschen de kas-
teden des vijands door, en over de achepen heen, die zij haddea
9*