Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADER J. AK-DS.
129
34ste LES.
êmk ]0tiitlh0ttfcrio05! ht^Umt.
1650—1672.
Ik zal u maar niet vertellen, dat dc Staten van Holland blijde
waren, dewijl de Prins dood was, gij knnt dit, dunkt my, zelf wel
begrijpen. De meesten van hen hadden hem hevig gehaat, en
daarom stelJen zij, bij zijnen dood voor, maar geeuen nienwen
stadhoader te benoemen; zij konden het, meenden zij, wel zonder
hem af. Daarbij hadden de Staten van Holland eenen nitmnnten-
den advocaat, Jan de Witt genaamd Deze man, die even aU 01-
denbarneveld vroeger, we! wat te veel de oppermacht van Holland
boven de andere gewesten van ons land bedoelde, was overigens in
alle opzichten bekwaam voor den gewichtigen post, dien men hem
had opgedragen. Ilij was bij zijne groote bekwaamheid zeer nederig,
zoodat men van hem leest, dat bij slechts één huisbediende had,
die alleen bij plechtige gelegenheden in eenvoudig liverei wa? ge-
kleed. Daarbij was bij strikt eerlijk; al wat de koning van Frank-
rijk ooit beproefde, om hem voor zich te winnen en tot zijne plan-
nen over te halen, was te vergeefs. Het spijt mij waarlijk, dat ik
genoodzaakt ben, u van dezen uitstekenden man een allerdroevigst
uiteinde tc verhalen. Maar ik moet daarmede nog ecnigen tijd wachten.
In Engeland leefde toen iemand, die veel over zich heeft doen
spreken. Hij heette Cromwell. Het- Engelsche volk had in die
dagen zgnen wettigen koning gedood, en dezen Cromwell, onder
den titel van beschermer (Protector) aan het hoofd des bestunra
geplaatst. Deze man zag met naijver, dat het Nederland zoo goed
ging, en dat onze handel zoo bloeide. Hij deed wat hij kon, om
ons te benadeelen. Hij was kwaad op ons, omdat wij den zoon
van den vermoorden koning in ons land eene schuilplaats hadden
verleend. Nu had hij gemerkt, dat hier twee partijen tegenover
elkander stonden; Je ééne, die den Prins van Oranje liefliadden,
(al was hij dan ook nog zoo klein), cn de andere, die tegen het
9