Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
DES VADERLANDS.
119
Alflen c/e âû^^^/'en man/ioat^ie^. acA/et»
AaaA^n Aem/ cn mu, en^^nen^toc/en an^^/"^, àfrtecA^e
Aen^ Artn Aé /e Ai/en/ , 'maft/^ , ^^ Aen /A
AeAeenen ^e&ic/çtec^an/
Ae^i^/^e^t/ c/a/^^^ Ae-.

7

<h)ceefe>f.
7
c^^â^cA/y en men AemeiAée c^te/e^A mee^^AcA//^
t&aé aan m&ûiexaanâ^^. ^^^en/^eà A^
^A^nAainevcA/û'ff^At^am, i^Kiay^
i((e*n €'an
en eene
'aan rene At^e4onù^eA(r/jf.
Vy Aa^^^cAen eene A/â/^ae/^e^n ^^ac^ A/en e/iaßen.
€n daa*na^ aAscA^^e^ßeAAee/ m^^emaaA/^. ^^^ Aicei^
Aae/^^cAfic-A aA û^t-eiAAeA
eti i/j-aj t'A/cA/^maar^ ^e Q/fa:sAtuetà^
an Zc/eAi^ en ^etia>^en^encfnen. ^ûA^^ à/te*^o^i Ae/^
écAafû/^.
QJe <^icnd Aee/tn/f4â^Aen ^eeAa^
f^^eee/i en ^^cve^Aet^ / moeà/-^ A^ A/^ Aé^^p^eti/ceA
t^aaémeA^e^efi. *naanàen An^ ^^ tzan ^^^
^€cA/ec/^eAAeeà^e4i/f« AeAveA ömat/en. ^^^^ ^^ ^aa
ecAei^ naai^ *^04/enjfeAecic// A^ tueeàc^ e^n ^o^c/
Q^e^iecdAan/^t^(^eé*nan Ae^ùcA/^Aemjfe^iCftm/^^
Aee/^coA aan ^^n à/e4^Aee/^eà^aan. ^eAm^ A Aac/ c/e
^tnene 4ee^ aan tAn ^eviai^A ^^^ A^^ AaAtyi
e^n Ae^eA en Aae/^^ne tft^en /oe^/emmen^/ean/=
t^Oûic/. edn ^cS / Ama*n t^^eétnan
t^ee^f-^aan Ae/^^ieA/ee/fan c^n ifOià/e^Aen AtanA,