Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
116 " GESCHIEDENIS
de andere provinciën. Nu werd de schuld van den advocaat
van Holland, Johan van Oldenbarneveld, onderzocht, en men
bevond, dat hij zich in menig opzicht had misdaan; dat hij
de oorzaak was van die ongelukkige verdeeldheden in den
godsdienst met al de onderdrukking, die daaruit volgde; —
dat hg maar juist gedaan had, alsof hij heer van het land
was, en als stond hij nog boven den Stadhouder en de Staten,
en toch was hij niets meer dan een dienaar van de Staten
van Holland. Verder legde men hem nog ten laste, dat hij
soldaten had aangeworven op eigen gezag, of op dat der
Staten van Holland, waardoor oproer en burgeroorlog ont-
stond, of ontstaan kou.
Dit alles gaf aanleiding tot veel onderzoek en velerlei be-
raadslaging. Sommigen meenden, dat de advocaat het niet
met opzet had gedaan, dat hij gemeend had zijnen plicht te
vervul en; anderen daarentegen hielden er sterk op aan, dat
hij wel ter deeg wist, wat hij deed; en dat hij tot een voor-
beeld, streng moest worden gestraft.
Het laatste geschiedde dan ook. Hij werd ter dood ver-
oordeeld. Prins Maurits had diep medeleden met hem; her-
baalde malen vroeg hij aan den predikant, die Oldenbarne-
veld in den kerker bezocht, of hij niet om pardon vroeg.
Had de oude advocaat maar om_ vergiffenis gevraagd, hij had
het nog wel cekregen; want de meesten hadden mede ijden
met zijne grijze haren; maar hij wilde dit niet.
Op den 13 Mei 1619 was het te 's Hage overal druk,
en ieder spoedde zich naar het Binnenhof. Daar stond het
schavot opgericht. Tegen twaalf ure nadert een troepje sol-
daten met eenen ouden gevangene. Deze beklimt het scha-
vot, treedt vooruit en ziet de dicht opéén gedrongen schare
aan. — Het is Johan van Oldenbarneveld. — Hij slaat zijne
oogen naar boven en zegt: »0 God, wat wordt er van den
mensch!" — Daarna slaat hij zijne oogen naar beneden, en
zegt tot de schare: //Mannen! meent niet, dat ik een land-
verrader ben; ik heb geleefd en ik sterf als een goed patriot."
(vaderlander.) — Twaalf klokslagen doen zich hooren. Olden-
barneveld knielt geblinddoekt neder, buigt het hoofd, en met
één' slag ligt het in het zand.
Sommigen uit de schare doopten hunne zakdoeken in het
bloed tot eene gedachtenis; anderen zeiden, dat het onrecht-
vaardig was. Ik geloof dat het rechtvaardig was, maar heb
innig medelijden met den 71 jarigen grijsaard. In dien tijd,
kinderen, strafte men iedere misdaad strenger dan thans.