Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
UE8 VADEBLANDS. 115f
God, eu dat zij dus ia de Gereformeerde kerk niet langer
mochten blijven. Twee honderd leeraren, welke allen de ge-
voelens van Arminias waren toegedaan, moesten nu te
voorsehija komen. Hun werd gevraagd of zij beloven wilden
voortaan nooit meer te prediken, zoo ja, dan kregen zij een
jaargeld, opdat zij konden leveu; — zoo niet, dan werdeu
zij over de grenzen gezet. Zeventig dezer leeraren beloofden
voortaan niet meer te zullen prediken en gipgen rustig naar
huis. Maar de overigen wilden dit niet beloven, en dezen
werden over de grenzen gezet. Zij mochten niet weder in
het vaderland komen. Echter kregen zij nog f 25 mede,
voor reisgeld, denk ik.
Zoo was nu deze moeilijke zaak ten einde gebracht, en
de rust in de kerk was weer hersteld. Maar één ding moet
ik u van deze kerkvergadering nog vertellen, en dat is: zij
spraken daar af eene nieuwe bijbelvertaling samen te
stellen. Tot dien tijd toe, waren er wel Bijbels in de Hol-
landsche taal, maar sommigen, verreweg de meesten, waren
niet zeer nauwkeurig, en die Bijbels waren daarbij heel duur.
Nu meende de Synode, dat het wel goed zou zijn eenige
geleerde eu godvreezende manuen te verzoeken, dat moei-
ijke werk nog eens met alle nauwgezetheid te verrichten.
Van 1618 tot 1637 is men te Leiden hiermede bezig geweest.
Juist wosdde daar in dien tijd eeue hevige pestziekte, waar-
aan wel 2000 menschen zijn bezweken, maar niet één der
Bijbelvertalers had er eenig letsel van. Dit is de Bijbelver-
taling, die wij nog bezitten en waardeeren. Gij kunt haar
kennen aan den titel, waar geschreven staat: #düor last van
de Hoog Mogende Heeren Staten-Generaal der vereenigde
Nederlanden."
Nu moet ik nog van een vonnis vertellen. Of deukt gij
wellicht dat dit het vonnis was over die afgezette predikan-
ten. Als gij zoo denkt, hebt gij het mis, dat was, wat men
noemt: kerkelijke tucht. Een vonnis moet uitgaan van de
rechtbank. De Ötaten Generaal had al die leeraars bijeen
laten komen, om over de godsdienstige zaken te spreken, en
deze hadden het geschil tot ceu einde gebracht op kerkelijk
gebied; — nu moesten er ook eenige bekwame rechters bij elkan-
der komen, om over de gevangen gezette personen, van wie
ik u aan het eind der vorige les sprak, te oordeelen. Vier
en twintig rechters werden bijeen geroepen; daaionder waren
er twaalf die in Holland te huis behoorden, de overigen uit
8*