Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
114 " GESCHIEDENIS
van Leiden, en Hugo de Groot, raad-pensionaris van
Rotterdam, zouden worden gevangen genomen, en dat
eene Algemeene Synode zou ts zamen komen, om te
onderzoeken of de leerstukken der Remonstranten met
Gods Woord overeenkwamen. Hierop kom ik in de
volgende les nog eens terug.
30ste LES.
De KerkTergadering Tan Dordrecht, 161S.
Het ronnis uitgesproken orer Olde&barncreld^ de Clroot
en Uoo^erbeets. I(il9.
Zoo had dan prins Maurits zich van zijne taak dapperhjk
gekweten. Het had hier en daar hem wel moeite gekost de
Waardgelders af te danken, maar het was toch geschied, en
de Staten van Holland begrepen, dat zij nu wel moesten
toegeven. De algemeene Synode kwam te Dordrecht bijeen
op den 13 November 1618, en zette hare beraadslagingen
voort tot in Mei van het volgende jaar, In dien tijd kwa-
men zij 180 maal te zamen. Wat het onderwerp van hunne
gesprekken was, kunt gij gemakkelijk begrijpen. Zij onder-
zochten of de gevoelens der Remonstranten overeenWamen,
in de eerste plaats met Gods Woord, en verder met de leer
der Gereformeerde kerk. Zes en tachtig godgeleerden^ pro-
fessoren, predikanten enz. waren daar bij elkaar, waaronder
er acht en twintig waren uit andere landen, zooals: uit En-
geland, Zwitserland en Duitschland. De predikant Bogcrman
uit Leeuwarden was de president dezer vergadering. Nu
moesten de Kemonstranten voor den dag komen. Zij lieten
zich niet wachten. Episcopius was hun voornaamste en be-
kwaamste woordvoerder. Ik zal u thans niet bezig houden
met de gesprekken en redevoeringen, die daar plaats hadden.
Gij zoudt er toch niet veel van begrijpen. Als gij wat ouder
zijt, dan kunt gij dat zelf onderzoeken in groote boeken,
•welke daarover handelen. Alleen wil ik u zeggen, dat de
vergadering tot het besluit kwam, dat de Remonstranten
dingen leerden, welke in strijd waren met het Woord van