Boekgegevens
Titel: Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Auteur: Zwart, A.C. de
Uitgave: Kampen: G.Ph. Zalsman, 1875
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9977
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202451
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis des vaderlands: leesboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
112 " GESCHIEDENIS
die, toen zij nog student waren, bij prof. Arminius ge-
leerd hadden, vertelden op den preUikatoel allerlei din^
gen, die niet overeenkwamen met hetgeen men gewoon
was te hooren, volgens da getuigenis van den Bijbel.
Be gemeente vond dit eerst vreemd; toen stond zij er
tegen op. Zij begaf zich naar die Arminiaansche dominéés
■om hen te beduiden, dat zij niet eerlijk waren.
Als zij de kerkleer niet geloofden, dan moesten zij de
Gereformeerde kerk verlaten, want, zoo zeiden de men-
schen: als wij eenen timmerman laten halen, dan roepen
wij hem, om het huis op te bouwen, maar niet om het af
te breken; gijlieden breekt onze kerk af, hiplaats van
die te bouwen. Of die predikanten dat nu niet begrijpen
konden, dan of zij te veel van hunne inkomsten hielden,
om voor hunnen post te bedanken, dat weet ik nu niet
recht. Maar zij bleven préken en leeren vmt zij wilden,
•en stoorden zich nergens aan.
Gij zult u nog herinneren, dat ik u gezegd heb, dat
Johan van Oldenbarneveld advocaat of raadpensionaris
van Holland was: zulk een raadpensionaris hadden de
Staten in dien tijd hoog noodig, daar zij niet altijd
het rechte verstand hadden van wetten en rechten. Hol-
land was het aanzienlijkste en rijkste gewest, en be-
taalde de hoogste belasting^ maar had daarom toch nog
geen recht om over de andere gewesten den baas te
spelen. Dit begreep nu Oldenbarneveld weêr niet. Ieder
middel^ dat hij beproeven kon^ om de Staten van Hol-
land de oppermacht te bezorgen, was hem ivelkom.
De overal tegengesproken predikanten, die zich onder
de hand ook al eenige aanhangers hadden verworven^
onder die menschen, welke niet gaarne van genade
hooren, maar liever door goede werken den hemel willen
verdienen, — die predikanten, zeg ik, zochten nu hulp
bij de Staten van Holland; en deze beloofden hun, op
raad van Oldenbarneveld, dat zij maar met préken
zouden voortgaan; zij zouden hen toel beschermen.
Nu kwam er een nieuwe tijd van lijden en marte-
laarschap voor de volgelingen van de leer der Hervor*