Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scanScanned page
Bij P, NOORDHOFF te Groningen is mede verschenen:
Eerii iraa dg Thegrle Eêkenkunde
door
W. H. WISSELINK,
Directeur der R. H. B. School te Seerenveen.
Prijs f0,50.
BEOORDEELING.
„Tn dit werkje, dat bij „Vragen en Oefeningen over de Theorie der Reken-
kunde'* van denzelfden gunstig bekenden schrijver behoort, vindt men de meest
merkwaardige stellingen of eigenschappen en bepalingen bijeen. Dat die eigen-
schappen meest alle met letters bewezen worden, vermindert 0. i. volstrekt de
waarde niet. Deze „Kern" lijkt ons wel een nuttig boekje." (Ons Recht.)
GREPEN UIT DE REKENKUNDE,
doos
W. H. WISSELINK,
Directeur der R. II. B. School te Heerenveen.
le Deel, Theorie, 3de druk . . . . f 1,35.
2e Deel, Practisch Rekenen, 2de druk f0,75.
BEOORDEELINGEN.
„We bevelen het allen, die zich met de beoefening der Wiskunde bezig-
houden, ten zeerste aan." (Arnh, Crt.)
„Voor hen, die examen voor hulp- of lioofdonder^-ijzer wenschen af te leg-
gen , is de nieuwe handleiding van den heer Wisselink een onmisbaar boek."
{Eet Vaderland.)
YRAGEN EN OEFENINGEN
OVER DE
Theorie der Rekenkunde,
doge
W. H. WISSELINK,
Eerste Stukje (3de druk) 60 ets. Tvreede Stukje (2de druk) 30 ets.
BEOORDEELT X GE IS^.
„Met veel genoegen maakten wij kennis met deze nieuwe pennevrucht van
den heer Wisselink, die de onderwijzers en leeraren in de wiskunde reeds zoo-
zeer met zijne meet- en stelkundige vraagstukken verplicht heeft." {Ons Reeht.)
„Deze boekdeeltjes, die te zamen honderd twintig bladzijden tellen, zouden
geheel goed kunnen gebruikt worden in onze normaalscholen, waar ze stellig
veel nut zouden stichten.
De Vraagstukken zijn zeer verscheiden, bieden een ruim veld ter bewerking
aan en zullen veel tot bevordering van de studie der rekenkunde bijdragen."
{De Toekomst)