Boekgegevens
Titel: Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Deel: 7e stukje: Gewone en tiendeelige breuken. "Percent"-, gezelschaps-rekening, enz
Auteur: Wisselink, W.H.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1894
10e, verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9655
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202402
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEOORDEELINGEN.
„Met veel genoegen heb ik kennis gemaakt met ■Wisselink'a „Rekenschool".
Daaruit blijkt, dat de stof goed geschift is." [Het Schoolblad.)
„Ons oordeel over de „Rekenschool" kan, wat aangaat hare besteraming, niet
finders dan gunstig zijn." (0«s Rtckt.)
„De gang, dien de schrijver volgt, is zeer aanschouwelijk en onzes dunkens zeer
doeltrefFend." [De Vtretniging.)
„Wij kunnen ieder onderwijzer t«n zeerste aanraden met deze „Rekenschool"
kennis te maken. Deze kennismaking zal wel bevallen.
De boekjes zijn zoo duidelijk gedrukt, dat 't kinderoog zich niet zal vermoeien
op de letter. Wij bevelen deze „Rekenschool" ten zeerste aan." {Eet Zmden.)
„Wanneer de leerlingen dat alles grondig hebben -doorgewerkt, en vooral zóó
doorgewerkt, als door den auteur M'ordt.«angewezen, dan zijn zij in het werken
met hoeveelheden doorkneed." L. Beertema.
{Het Sehoolblad.)
„De schrijver behandelt geleidelijk de herleidingen van breuken, gewone en tien-
deelige, dwingt den leerling tot nadenken en geeft tevens menigen practischen wenk.
Voor hen, die de gewone breuken voor de tiendeelige behandelen, is de „Reken-
school" uitstekend tot bereiking van het voorgestelde doel." {Ons Hecht.)
„De rekenboekjes van den heer W. H. Wisselink, leeraar in de wiskunde te
Heerenveen, zijn geheel opgesteld naar de thans heerschende beschouwing over het
rekenonderwijs op de scholen, over welke wij reeds vroeger uitvoerig spraken en
waarvan wij toen het goed recht hebben verdedigd.
Dat wij de werkjes van Wisselink na al het aangevoerde aan onze medeonderwij-
aers aanbevelen, behoeft nauwelijks gezegd te worden. Dat wij er niet eer de aan-
dacht op vestigden, werd daardoor veroorzaakt, dat wij ze eerst zelf wilden ge-
bruiken, eer wij een beslist oordeel velden." J. S.
{Pacdagog. Bijdr.)
„Na kennismaking met Wisselink's rekenboekjes heb ik ze dadelijk ingevoerd en
gebruik ze met het besté gevolg. Het rekenen is voor de leerlingen werkelijk eene
uitspanning geworden, terwijl de meesten in betrekkelijk korten tijd groote vorderin-
gen gemaakt hebben.
Alle ballast is over boord geworpen, en daardoor ruime plaats gegeven aan al
hetgeen onmisbaar is.
Wij aarzelen dus geen oogenblik om deze „Rekenschool" ter invoering op onze
scholen aan te bevelen.
De topografische uitvoering is uitmuntend, de prijs zeer matig, zoodat zij in elk
opzicht boven vele andere werkjes te verkiezen zijn." J. den Boek.
{Chr. Schoolbode.)