Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
>
f

5. Werkwoorden geven eene werking of daad
Ee kennen , of ook het ondergaan van eene iver-
king, en het zijn van iets: b v. wij leeren, le-
zen, fchr ijven, rekenen, zingen; wij worden
bemtnd en geprezen; wij zijn gehoorzaam.
6 Deelwoorden zijn eigenhjk een bijzonder
Joort van werkwoorden, nl zulke, die deel heb-
ben aan de naamwoorden, en de werking of lij^
ding als eene eigenschap van een' perfoon of eene
zaak vertoonen: b. v. eene brandende kaars, een
zingende vogel, een huilende hond.
7. Bijwoorden behooren bij de werkwoorden , en
dienen, oni den aard, de etgenfchappen of de
hoedanigheden der werkingen aan te toonen, even
als de bijvoegelijke naamwoorden zulks van perfo-
nen of zaken doen;b. v. ik moet goed leeren, veel
hooren , wél opmerken , weintg fpreken, nimmer
kwaad doen.
8. Voorzetsels dienen vooral, om de gevallen
en omßandigheden aan te wijzen, in weike per-
fonen of zaken zich bevinden: b. v. ik zat op mij-
nen ftoel, bij de tafel, naast mijne moeder, /«de
kamer, voor het vuur, en las uit mijn boekje.
9. Voegwoorden zijn zulke, waardoor men de
onderfcheidene deelen van eene rede of van eenen
volzin aan elkander voegt: b. v. ik leer zingen,
en Frans M'il ook zingen leeren; maar dat zal niet
gaan: want hij kent geene nooten , dewijl hij te
lui is, die te leeren, offchoon hi| wel tijd heeft,
indien hij dien maar belleden wilde.
10. Tusschenwfrpsels zijn zekere woordjes ,
welke dienen , om de aandoeningen of de vurig-
heid des fprekers of fchrijvers uit te drukken: als
e.' och; ach, helaas; ei! wee; foei l enz.
Kor-