Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bevattelijk Onderwijs in de
is- Van het Aandachtsteeken. (-)
Dit teeken plaatst men, om meer oplettendheid,
of aandacht, in den lezer te verwekken: te weten,
als men wat zaakrijk fchrijft, zonder de (iukken
breed uit te halen, en de volzinnen echter wat vee!
nadenken vereifchen, dan plaatst men zulkeei: ftreep
(--) om de vlugge oogen wat op te houden, en
de gedachten er een weinig langer bij te bepalen.
Ook wanneer men in eene rede eene fchielijke
wending maakt, of verfcheidene korte volzinnen,
van onderfcheiden' aard, op elkander volgen laat,
maakt men, door dit teeken, eene meerdere fchei-
ding of fluiting van eiken volzin, dan alleen door
een' flip of fluitteeken.
i6. Van hetAfdeeUngsteeken.(_^'){ParagraaJ')
Dit teeken Helt men boven, of voor, een (lu'c,
het welk iets anders van inhoud is, dan het,voor-
gaande, of waar door de deelen eener verhandeling
van eikanderen worden afgefcheiden; gelijk men uit
dit boekje zien kan; het welk 57 zulke afdeelingon
bevat, ieder met dit $ teeken boven zich.
Voorts zijn er nog verfcheidene Verkortingen
in gebruik, die men ook moet kennen: als nl, be-
teekent namelijk: t. w. te weten; d. i- dat is;
1). V- bij voorbeeld; ^ ver. II. laatstleden; ui,
idieden; gijl. gijlieden; H. S. heihge fchrift-,
O. T. oude Testament-, N. T- nieuwe Testa-
ment ; N. B. nota bene, of let wel; P. S post
fcriptum, ef nafchrift, enz.