Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
78 Bevattelijk Onder^Aiijs in da
gslt zij zich in dien krißallijnen flroom! terwijl
verkwikkelijke dauwdrupjes de dorflige planten
drenken. - Hoe groot zijn uwe werken, O
Heer.' Gij Itebt ze alle met wijsheid gemaakt !
het aardrijk is vol van uwe goederen / Ps. 104:
24.
Nog eens: Helaas! arme menfchen, die uw
vergenoegen in de zonde zoekt! O! gij ramp-
zaligen.' keert toch de rugge van uwe dwaas-
heid , eer het voor eeuwig te laat zij!
7. Van het Zamentrekkingsteeken O-
Dit teeken draagt dien naam, om dat men het
plaatst boven eene lettergreep, die uit twee letter-
grepen te zamengetrokken wordt, door de wegla-
ting van een' medeklinker, b. v Neêrland voor
Klederland; vreê voor vrede; weêrgad voor we-
dergade ; paan voor paden; daan voor daden
Deze verkorting komt meest te p»s in verzen,
die maat en val hebben: waarin men dus ain her
juiste getal, en tevens aan de kortheid of langheid
der lettergrepen gebonden is.
8. Van het Tusfchenredeteeken ).
^it teeken wordt gebruikt, als men iets tusfchen
ceiie rede invoegt, dat er ook kon uitgelaten wor-
den, zonder den zin te krenken; of fchoon men
het nuttig oordeelt, om de rede meer duidelijk te
maken. b. v. Wtj hebben onzen Meester lief:
■want hij leert ons veel goeds. Hij is wel niet
volmaakt {en dtt is toch geen mensch') maar
hij is echter een verßandig"en braaf man. —■
Hier merkt gij ,dat,zoodetusfchenrede weggelaten
Wierde, de volzin echter 'erllaanbaar blijft.
Somtijd? gebrqikc m?n gpk twee haakjes ,*[ ] na^
me-