Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
■5r
V O O R B E Pv I G Ti
Ik wiHe de Jeugd cene handleiding ge-
ven, om, op eene gemakkelijke wijze, onze
Moedertaal zonder grove en aanftoocelljke fei-
]eh té leeren fchrijven, en liaar, zonder veel
hoofdbreken, op den weg helpen ter ver-
dere beoefening.
Om, 200 veel mogelijk, mijn oogmerk te
bereiken', heb ik dikwerf, niet zonder vele
moeite, een ongebaand pad bewandeld.
De menigvuldige fpraakkunscwoorden, fij-
ne örtderfcheidingen, en diepzinnige berede-
neering van regels, zijn, zoo veel mij doen-
lijk was, vermijd: van eenige der voornaam-
fte taaldeelen, de naamvallen, enz. kon ik
echter niet voorbij .eenig gewag te maken.
Doorgaans heb ik mij van eene menigte
voorheelden bediend; om dat ik proefonder-
vindelijk overtuigd ben , dat door dezelvö
een groot deei der Spraakkunst veel gemakke-
lijker en fpoediger begrepen wordt, dan door
de bondigfte beredeneering.
Voorts