Boekgegevens
Titel: Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Auteur: Wester, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1810
7e dr. Naar de aangenomene spelling van ... M. Siegenbeek verbeterd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9567
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202384
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bevattelijk onderwijs in de Nederlandsche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
'it
Bevattelijk Onderwijs in de
. wij hebben ic.vooren gezien, dat er werkwoor-
a'en zijn, die de bijvoegfeis de , det of den nimmer
dulden: als maakt, betracht, yerwacht, enz.
Deze woorden bekomen dus de bijvoegfeis te,tet,
ten in het zelfde geval, als de flraks genoemde de,
det, den in het einde krijgen; b. v. Mi^A kte,
hij, zij, of men maakte; gij maaktet, gij
V E K w A C H T T E T, B e T R A C H T T B T ; wij MAAK-
TEN, enz.
Eer ik van dit fluk der werkwoorden, die dan
eens met d, en dan weer met een t eindigen, afftappe;
Avil ik u nog eenige handleiding geven, om te be-
proeven , of'een dier voornoemde woorden ^^ of if in
het einde hebben moet. Te weten , door de woor-
den BIDT en GEBEDEN, in twijfelachtige geval-
len, tot een vergelijkend voorbeeld te nemen ; of de-
zelve, in zijne gedachten, met het woord bemind,
hejchaajd, of diergelijke die ons voorkomen, te
wisfelen. — Kan, in die verwisfeling , het woord
bidt, in een'.verftaanb&ren zin, gebruikt worden,
dan moet het werkwoord bemint of befchaaft met t
gefloten worden; doch wordt dit onzin, en kan het
■woord gebeden, in zulk eene rede, in een' goeden
zin , gebezigd M'orden, dan moet het woord bemind
met d eindigen
Om den lezer dit wel te doen vatten, 'zal ik het
nog wat duidelijker en uitvoeriger voordragen. Men
fia zijn oog op het voorbeeld, bladz. 40. bijgebragt,
daar het \voord bemind ?:evenmaal voorkomt. Men
fteüe eens, iemand moest fchrijven: ik word be-
mind-, ik werd bemind; of ik ben, of was he-
rbind-, doch hij twijfelde, of, in dit geval, het
woord bemind met d of met t eindigeo moest, zoo
zal de verwisfeling van 't woord bemind mQ\. bidt oï
gebeden hem dit terftond duideliik maken- Hij zal
aanftonds bemerken, dat de rede met het woord
htdt geene verflaanbare taal kan opleveren: want
ik