Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
wijl hij federt langen tyd niet in zee was gewesst.
130. Een edelman ten tijde van den koning Karei
II. verfcheiden malen ten hove naar eenig ambt of
bediening gedaan hebbende, had niets dan herhaal-
de beloften van de hovelingen ontvangen. Hij be-
floot eindelijk, om den koning zeiven aan te fpreken.
Bij den koning ingeleid zijnde, verzocht hij zijne ma-
jefteit om zeker ambt, dat juist open was gevallen.
De koning antwoördde hem, dat hij reeds iemand
met de plaats begunftigd had. Waarop de edelman
eene diepe buiging maakte, en den koning onderda-
nigst bedankte, zijne dankzeggingen tot verfcheiden
reizen herhalende onsier het heengaan. De koning
niet kunnende begrijpen, hoe die edelman hem zoo
hartelijk bedankte, riep hem te rug, en vraagde hem
naar de reden van zijne betuigingen van vergenoegd-
heid, daar hij hem zijn verzoek had moeten afflaan?
Uwe hovelingen, antwoordde de edelman, hebbea
mij gedurende meer dan twee jaren met beloften op-
gehouden , en mij daardoor telkens moeite gegeven;
doch uwe majelleit ontdaat mij op eens daarvan, ea
geeft mij edelmoediglijk aanftonds antwoord, waar-
naar ik mij heb te rigten. Gij voldoet mij, zeide de
koning, en gij zult de verzochte plaats hebben.
131. Een geneesheer te Londen gaf dikwijls be-
zoek aan eene jouge dame.; na dat deze bezoeken
eenigen tijd geduurd hadden , gaf de dame hare
vrees te kennen, dat deze herhaalde bezoeken eenige
opfpraak ten zijnen opzigte zouden kunnen veroorza-
ken. O! mejufvrouw, antwoordde de geneesheer, ik
heb nog eene andere lijderes in deze nabuurfchap,
en op die wijze weet gij, fla jk twee vliegen in ee-
nen flag. Eene jonge dame bij mylord D ... . aan
tafel zijnde, en bemerkende, dat hij diep in gedach-
ten was, zoodat hij gedurende den maaltijd geen
woord fpi ak, nam een gias met wgn, en zich keereu-
E 3