Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6 a
ïoo verwonderd zou zijn, dat hij zou verlangen, hem
te zien, en derhalve hem ten hove zou doen ko-
men; maar dit mislukte, en Ihcophitus was deerlijk
in zijne nieening bedrogen , waarover hij eindelijk
zeide: de koning moet zoo opgetogen over mijn ge-
Jchrift wezen, dat hij gelooft, dat ik te eeneniaal
geest, en, bijgevolg, onzigtbaar ben. Dit was zot,
zal men mogelijk zeggen; en dat was het ook inder-
daad, maar het was echter zeldzaams. Daar
zijn geleerden, die veel verftand hebben, endaar is
er in tegendeel, die vele zotheid bezitten.
117. Iemand , die verzocht w^rd, om een grsffchrift
te maken voor eenen bloodaard, die men eene koste-
lijke graftombe deed bouwen , omdat hij bij zijne
uiterfte wille bevolen had, dat een gedeelte van de
Ichatten, die hij naliet, daartoe zoude hefteed wor-
den, deed het op de volgende wiize: Sta hier fiily
wandelaar / en bezie het graf van een siroot perfona-
gie, die, voor dat hij kier geplaatst vicrd^ der we-
reld getoond heeft, dat iemand le^en kan, zonder
hart te hebben, en flerven zonder den geest te geven.
De geen, die zeide, het verwondert mij, dat Alexan-
der, die een zoo groot overwinnaar is geweest, niet
tegen de Turken ten ftrijde trok, om de Christenen
van hunne wreedheden te verlosf-n, moet -ook al een
fchrandere bol geweest zijn. Wanneer men eenen
krijgsman eenen lof wilde geven, die hem niet toe-
komt, zou men op zijne graftomfee bet volgend ep-
fchrift kunnen ftellen : hier ligt een feldaat; hij was
een vroom man , en heeft nooit bloed vergoten.
ii3. Eenige ridders van Maltha fpvakeii te zamen
over 'f gevaar, daar in zij ftonden te geraken, zoo 't
gerucht waar was , dat de Turken hen met eene groo-
te magt dreigden aan te vallen. Onder deze ridders
bevond er zich een , die den naam van Samfon had ,
maar daar bij het ongeluk, dat hy niet alleen klein