Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.'JO
achtina; onder zijn volk verworvenhad ; als hi| eens in
fluimering was, en de bijweaenden zich in een daar
naast zijnde vertrek begaven, en met elkander fpra-
ken van de groote dicnften, die hij den flaat had
bewezen, en van de veelheid zijner overwinningen,
iioorde Perklcs, die ait zachUpreKen gehoord bad,
cers'-ilaps hun gefprck, zeggende: Ik verwonder mij,
dat gij van zulke dingen zoo veel ophef maakt, aan
dewelken het geluk een groot deel heeft, en die ik
met 200 vele dappere foldaten moet deelen, en on-
dertusfchen eene daad vergeet, welke ik voor de bes-
te aanzie; nameüjk, dat nooit een eenig burger om
mijnen wil genoodzaakt is geweest, rouwkleederen aas
te trekken.
18. Pttlomeus , koning van Egypte , was geen
groot vriend van Appelles, Deze, dBor fchipbreuk
naar Altx-indrien gedreven , genoot niet de miiifte
eer aan 't hof: eenigen kochten , uit nijdigheid, eenen
koninUUiken hofdienaar om, dat hij den kunllenaar,
uit nnam des konings, ter tafel zoude verzoeken. Als
Appelles aan 't hof kwam , werd de koning over de
vr'ypostigheid eens fchilders zoo zeer. in toorn ontfte-
ken, dat hij heftigliik tegen /ippeiles uitvoer, hem
vragende, wie hem genoodigd bad ? Appelles nam met
vele bezadigdheid eene houtskool, en teekende het
aangezigt van den pcrfoon , die hem genoodigd had ,
met zuike ktnbare tret;ken, dat de koning op 't oo-
genblik den dader ontdekte, tn Ptolomeus \txttxAt,
van dien tijd af, den kunftenaar met alle teekenea
van koninklijke gunstbewijzen.
89. De keizer Mriamis wilde met geweld de groot-
fte 'gee^t in de v/ereld zijn; en, ten einde zijne ver-
zen den roem zouden behouden, liet hij al de fchrif-
ten van Homerus^ die hij kon vinden, verbranden.
Eens had hij den welfprekenden Favorinus bij zich.
Onder het fpreken berispte de prins üien grooten