Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
heid, ouderdom en leelijkheid onder eikanderen ver-
mengd. '
85. Solon en Lycurgus waren de twee fchranderfte
wetgevers van den ouden tijd, door wier voortreifelij-
ke wetten Athene en Sparte de gelukkigfte republie-
ken op de wereld waren, zoo lange zij zich naar de-
zelven rigtten. Solon verbood in Athene, dat den
vrouwen huwelijksgoed mögt medegegeven worden;
hare deugd alleen meest ze aan goede mannen hel-
pen. Hij gebood verder, dat iedet burger jaarlijks
rekenfchap zoude doen, wat en hoe veel hij gearbeid
had, om daardoor voor te komen, dat nimmer de
ledigheid en het bedelen in het gelukkig Athene
doorbreken zouden. Deze twee wetten waren zoox
kwaad niet; maar het zou wat bezwaarlijk zijn, de-
zelve ten uitvoer te brengen.
86. Lycurgus verdeelde al de landen en velden,
welke omtrent Lacedemonien lagen, ouder de inwo-
ners in gelijke deelen, opdat de rijken de armen
niet zouden kunnen onderdrukken, of hen, door on-
barmhartigheid , van honger laten fterven. Deze groo«
te man dacht: elk mensch is zoo goed als zijn naasten;
en waarom zou de een alles in overvloed, en de an-
der aan alles gebrek hebben? De gelijkheid van ftaat,
die Lycurgus op deze wijze wilde invoeren, zou
ftrekken om de wijze orde des Scheppers, was het
mogelijk, in de grootfte wanorde te verkeeren. De kin-
deren nam hij, zoo dra zij anderhalf jaar oud waren,
van hunne ouders af, en liet ze onder het opzigt ea
onderwijs van wijze mannen, in openbare fcholen,
opvoeden. Zij behooren aan 't gemeenebest, en waar-
om zou dan de ftaat geen zorg dragen voor zlja»
jonge burgers?
87. Toen Pericles, veldoverfte der Atheners, op'
zijn doodbedde lag, bezochten hem dagelijks devoor-
naamften der ftad , doordien kij eene ongemeene
D