Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
den hoogmoed van Meneerates, welke, wegens de
gelukkigs genezingen, die hij gedaan had, door het
gemeene volk met den certijtel van Jü/ii/cr benoemd
werd, van de hand gewezen heeft, is niet minder
aanmerkelijk; want, als ^deze eenen brief aan Agefi-
lans fchreef, en denzelven met dit prachtig hoofd be-
gon, Meneerates Jupiter groet den koning Agefüaui!
antwoordde hem Agefilaus op deze wijze: Agtfüaus
de koning venscht Meneer ates gezondheid l üus be-
gonnen de Grieken hunne brieven. De hoogmoed
is de oudfte en algemeenfte van alle de ongeregeld-
heden ; maar te zelfden tijde is zij ook de laffte en
belagchelijklle derzelven. Hooghartigheid en laagheid
fchijnen tegen elkander te ftrijden; maar de mensch;
vereenigt tegenftiijdige dingen; hij is te gelijk het
allerellendiglte en trotschfte van alle fchepfelen.
73. Ditn de ftad Syracufa veroverd hebbende, ga-
ve* twee zijner crgfte vyanden zich zeiven over in
zijne handen, namelijk Eeraclides.cn Thtedotes,
Zijne veldoverften hielden fterk bij hem aan, om aan
deze booswichten een voorbeeld van geftreagheid te
oefesen, en ze te dien einde aan den wille der fol-
daten over te laten. Maar Dion, zoo wel driften als
volken wetende te overwinnen, gaf hun dit ant-
woord : Een foldaat verftaat zich op den degen; ik
daartegen heb in de fchole der wijsgeeren geleerd,
den toorn , de nijd, de wraak , de eigenzinnelijkheid
tn andere verderfelijke neigingen te overwinnen. Die
xi'ne driften weet te overwinnen , is een grooter
held, dan hij, die landen en fteden te ondergebragt
beeft.
74. Jafun, die groote Thcsfalifche held, welke
het ruiden vlies uit Cholchis haalde, had aan zijn
Jigchaam eene gevaarlijke verzwering; één der vijau-
jlen, hem eenen fteek toebrengende, trof de plaats ,
im dit ongemak was, en aauftoads brak die ver-