Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
deelte ongelukkige , oorlogen. Voornatneliik heeft
Curitis Dentatus ben groot nadeel toegebragt; vraar-
om zij ook alles in het werk ftelden, om hem op hun-
ne zijde te krijgen; en om welk oogmerk te berei-
ken , zij hem eenige gezanten, met de kostbaarfte
gefchenken, toezonden. Als dezen bij hem aankwa-
lïien, vcfiden zij dien held, zittende bij het vuur,
bezig om een groenmoes voor zich gereed te maken.
Zij overhandigden hem hunne medegebragte fchatten.
In het vciipnd opflel zult gy zien, welken uitflag de
Scmniters hadden, en hoe zij door Curius Dentutus
ontvangen werden. V.'elk eene fchande! alle zijne
zorg te belleden, om goed"fier te maken, terwijl
men verzuirat, hat verftand aan te kweeken.
64, Het middel, dat de Samniters in 't werk fiel-
den, om üurtus Dentatus om te koopen, was inder-
daad bekwaam, onj de oogen eens gierigaards te ver-
blinden. Doch dit was het middel niet, om het edel
hart van eenen braven Romein te overwinnen. Deri'
//2/üj.zond ze met dif grootmoedig antwoord te mg:
Behoudt gijlieden voor altoos uwe kostelijkheden ; ik,
in tegendeel, wil liever uit aarden vaten eten, en
een volk regeren, dat zilver en goud heeft. Op ge-
lijke wijze moesten zij ook met fchaamte van Fabri-
cit/s vertrekken; onaangezien deze held zoo veel ver-
mogen niet hadde, dat hij zijne dochters eenige daal-
ders ten huwelijk kon geven. Demofihenes deed bij
de Grieken, door zijne wellprckendheid, en Cieero,
door de zoetheid zijner redeneerkunde bij den Raad
en het Roomfche volk, hetgeen heden bij ons het
geld doer. Er zijn niet vele Deniatuifen. Velen
haken flechts naar meer gezag, om hunne oogmerken
te bereiken, al zou de flaat er doer in het verderf
ilorten. O dwaze heerschzucht
65. Een zeker geleerde overhandigde eens aan een
greot eea boek, Eijnde eene befchrijving vau