Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
tot daartoe verborgen was geweest. De milddadig-
• heid is eene dengd, zoo lang als zij de reden tot ge«
leidlter heeft; maar zij wordt eene dwaasheid, alszy
dezelve verlaat, om alleen te gaan.
61. Sefoflris, koning van Egypte, was door de
veelheid zijner overwinningen zoo hoogmoedig ge-
worden , dat hij altijd vier overwonnen koningen , in
plaats van paarden , voor zijnen wagen fpande. Maar,
wanneer eens édn van dezelve één der raderen van
den wagen met veel aandacht bleef aanfchouwen , vraag-
de hem Sefoflris naar de oorzaak van zijn onverzet-
telijk zien op hetzelve? Waarop de ongelukkige ant-
woordde : Ik kan mij niet genoeg verwonderen, hoe
telkens het deel, hetwelk het bovenlle is, in een oo-
genblik het onderfte wordt. Sefoflris nam dit zeggen
ZQO ter harte, dat hij zich van Honden aan in zijn ge-
luk matigde. Trotschheid is, volgens het befluitdes
hemels, een beklagelijke voorlooper van eenen zeke-
ren ondergang, en van een onfeilbaar onheil.
62. Willem I, Prins van Oranje, voornemenszijn-
de , eene gewigtige krijgsonderneming in 't' werk
te Hellen; en één zijner officieren dagelijks, op eena
onbefchaamde wijze, aanhoudende, om zijn Hoog-
heids voornemen te mogen weten; beloofde de prins
eindelijk, het hem te zeggen, mits dat hij het aan
geen mensch zoude openbaren. Deze officier het
hem belovende, zeide de groote held : dewijl gij mij
verzekert, te können zwijgen, zal ik u met der daad
toonen, dat ik ket zeer wel kan. öe geen , die zijn
geheim aan eeaeri anderen vertrouwt, zonder zich eerst
van deszelfs opregtheid verzekerd te hebben, hééft
ongelijk, zich te beklagen, indien hij verraden wordt:
men moet niemand vertrouwen omtrent gewigtige
zaken, voor dat men hem beproefd heeft.
63. De Samniters voerden, negen en veertig jaren ,
met de Romeinen bloedige, doch voor 't gtooüte ga-
C 4