Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
waart gij miin broeder. Wanneer ik u gave, hetj^een
gij eisclit , zou t gij om mij nóg lagchen. HctgeWruik
van uiterite willen te maken, is zeker in^evoird wra
tweedragt voor te k^men: voor niii., zeker, indien
ik goederen bezat, ik zon die verdeelen met mijne
vrienden, gedurende mijn leven, en zon miji^ ttsta-
ment neerft.llcn in drie woorden: Qi'ijp , mc kan».
Ik wi&t niet, of gij zou.ii komen; ik.dacht, dat gij
gisteren zouat zijti gekomen; Mra. t ijii hadi my ge-
zegd, dat gij zoudt komen; zqo de fchuit voer, en
het goed weêr ware, en zo-» ik u nunict gewacht had-
de, zoudt gij mij bekeven hebben; daaro n is hetgoed
gewevst, dat il; u gewacht bebbe; wij hadden al be-
iloten , dat, als wij nog een halfuur zouden gewacht
hebben, wii zouden heen gegaan zijn. Gii zou.itwel
gcdaau hebben; ik zou het u niet kwalijk genpmea
hebben.
4r. Ik zal van avond dien brief eindigen, al wierd
het midderitacht, V^roeg of laat m'>et men den dood
ondergaan, al waren wii konintreü, Ni'.mand van
hen werd veifchoond, hoe riik zii wi ren- Gij kunt
ftaat maken, dat ik morgen zal gedaan hebben, en
als gij dan dit zuh ontvaiige-i lnbb-n, zA ik het an-
dere beginnen; en zoo haast als da» znlgtëindi?d zijn,
zullen wij gaan wandelen naar Ma ri -n. Ik zou wel
rijkdommen hebben willen bezitten ; maar ik zou
nooit geduild hebben, dat de^eiven mij /-ouden be-
zeren hebben. Voor alle de diensten , die ik u zal
bewezen hebben, als ik zal vertrokken zijn, hat mg
HOoit de minfc tijding van u hooren. Schoon ik ge-
loof, dat die man er reeds gekomen is, zal ik niet
derwaarts gaan , of ik zal miine taak afgedaan heb-
ben , ten zij andere redenen mii daartoe noodzaakten.
Zoo hij dan wat zegt, zal ik hem antwuor len, mijn
heer.' zoo ik eerder gedaan gehad haddc, züu ik eer-
öer gekomen zyn.