Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^«ei 25
dat gij te huis waart. Toen ilc te Leyden miine leer«
oefeningen deed, ging ik dikwijls in het koffijhuis,
in plaats van naar het collegie te gaan; ik fpeelde
den meesten tiid in de maliebaan, en leerde weinig.
Mijn overleden vader beminde de wetenfchappen; hij
was altijd naarstig bij de boeken. Ue navolgers van
de deugd werden, in die oude tijden, niet alleen met
weldaden overladen door de vorsten; maar het ge-
meen rigtte hun ook ftandbeelden op, en bewees
hun alle foorten van achting.
37. Ik ontving gisteren eenen brief uit Frankfort,
waarin men mij fchreef, dat de vredesvoorwaarden
geteekend waren. Licurgus kwam te Lncedemonie
ter wereld, hij bragt zijne kindsheid te Theben door ,
zijne jeugd in Athenen, vervolgens ging hij naar In-
diën. Bij zijne wederkomst verkozen de Sparta-
nen hem tot koning. Wanneer zijt gij te huis gekomen ?
Wij kwamen gisteren avond met defchuitaan. Toen
wij door Duitschland trokken , zagen wij het ver-
maarde flagveld, alwaar, in het verleden Jaar , de
Oostenrijkers zoo veel volks verloren ; wy vonden er
nog vele overblijffelen, die ons de droevige gevol-
gen des oorlogs deden zien: en van daar kwamen
wij aan de plaats» alwaar de vildmaarfchalk, prins van
B,, den maarfchalk van B. verfloeg, en de helft van
zijn volk gevangen nam. Zoo haast als wg te Namen
kwamen , hoorden wij het vertrek des legers. Na
dat hij zijnen vijand in het gezigt gekregen had, raak-
te hij aan het woeden van gramfchap, rukte van leer,
en zijnen vijand al vloekende niet den dood gedreigd
hebbende, zette hij het zeer fchielijk op een looper.
38. Ik heb van de week eenen brief gefcbreven aan
mynen vriend te Lions, en heb hem den dood van
den heer du Pare gemeld. Wij hebben in deze eeuw
vele oorlogen gehad. De Jagt is altijd het genoegen
de vorsten geweest. Het is ook eene aaagename
f> 5