Boekgegevens
Titel: Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Auteur: Winkelman, O.R.F.W.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1817
9e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9484
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202361
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Themata of oefeningen over de verscheiden rede-deelen, volgens de woordschikking der Fransche tale: waar achter gevoegd zyn algemeene grond-regelen dier tale, voorgesteld in vragen en antwoorden, geschikt voor Fransche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
»9
wereld te leven , of aan het hof te verfchijnen, ver-
waarlqozen niets van hetgeen het hof of de wereld
verellchen.
over de werkwoorden*
Van de verfchäden fferkv/oorden.
47. Wij hebtien uwen broeder gezien, en wij heb-
ben hem gefproken. Wij zxn aüe dagen onze vrien-'
den. Wij lezen alle de nieuwstl}'ingen, die in 't
lidfit komen. Mijne 'zusters w arden van hare beste
vriL-ndiniien veracht. De Franfchen ïiin door de En-
gelTchen gtfl^gen. Wij loopen veel te hard; zij zul-
len moede zijn, eer wü lult wege zijn. lïj heeft
drie jaren te Parijs gewooni , thans woont hij te
Lions. Wij hebben ons gekleed, om uit te gaan,.
Die zaken zijn bewaarheid geworden. Wij hebben
ons benadeeld.- Wii z:ullcn niet uitgaan, het regent,
het fneeuwt, het vriest. God beveelt ons, hem te
gehoorzamen. De graaf van B. gebiedt over het le-
ger des konings , in, Ital'ê De meeste menfchen
verdedigen hunne gebreken; maar de dwalingen huns
naasten oatdekken zij. Wii hebben meer dan drie
urin aan elkander gewandeld, zonder ons verinoeid
te hebben. Hoedanigheden ua te booilen, die meil
niet heeft, is anderen te willen verpligren, orh het
belagclieliike, dat men kan hebben, aade te (1.an. Veel
fpreken v/ekt berouw, maar in het ft'.zwijjjen is vei-
ligheid. Iemand te mistrouwen zonder reden, is lief-
deloos. M'-n m'i.et nolc altijd gereeder zijn om te
*ergeven, dan om geleden ongeluk te vergelden«
Met het dadelijk Hulp'^oord,
a8. Ik heb weinig boeken., nogtans heb ik ef zoo
Velen als ik noodig heb. Ik heb het wel gezegd, dst
gij te vergeefs zoudt komen Wij hebben alles, wat
Wij moeten hebbanj hadden wij geld, wij zoüdeia