Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
het gilde, dat die stad een eigen bestuur mocht kiezen,
bestaande uit schepenen gekozen , uit de voornp,amste gil-
den en een baljuw als plaatsvervanger des vorsten en daarom
ook door den landsheer aangesteld. Verder** werd er eene
eigen rechtspraak bij toegestaan.
Sinds dien tijd vinden wij dan ook de steden niet meer
door haren kastelein of burggraaf bij den vorst vertegen-
woordigd , maar door haar eigen bestuur.
Zoo waren de steden vrij geworden. Naast de macht der
kerk en van den adel was nu eene derde gekomen: de
macht van het kapitaal en van den handel. Hierdoor kwam
er"' een andere geest in de maatschappij; want daar de
steden de numerieke*® meerderheid hadden en bovendien*®
de macht van het geld, oefenden zij een grooten invloed
op de andere standen. Later zou de tijd aanbreken , dat
de steden de eersten zouden zijn en eene geheele veran-
dering in den stand*' van zaken*' zouden teweegbrengen ,
maar eerst hadden er in den boezem der steden zelve
groote worstelingen plaats. De nijverheid wilde hare plaats
hebben naast het kapitaal, hetgeen aanleiding gaf tot her-
haalde inwendige twisten , die dikwijls niet zonder bloed-
storting bijgelegd werden. Maar desniettegenstaande ver-
eenigden de partijen zich toch als een eenig man , zoodra
hare vrijheden of die van het vaderland bedreigd werden.
Zoo*® was*® derhalve*® de burgerij op het staatstooneel
getreden, de orde weder in de maatschappij hersteld; de
handel bracht welvaart teweeg, en wetenschap en kunst
begonnen meer algemeen beoefend te worden. Dit alles
was het gevolg van de stoffelijke en zedelijke kracht, die
zich bij*® het volk ontwikkeld had.
Had de burgerij ook al aanvankelijk smaak gevonden
in de riddergedichten, welke de phantasie opwekten, spoe-
" fi^ »rapten- " baS"- " fo o(fo mar.
be« f^ertteren. " ®achocrt)aït ober " in.
ber ©a^beftanb.