Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
eenigde men zich aan den offermaaltijd ; of wanneer een
lid® der® vereeniging® gestorven was, kwam men samen
om' den afgestorvene de laatste eer te bewijzen, welke
plechtigheid eindigde met een doodmaal. Naar de bijdrage,
welke de leden van zulk eene vereeniging ter bestrijding®
van den maaltijd en van de offerande op® moesten® bren-
gen,® werd de geheele vereeniging gild of geld genoemd.
Deze vereenigingen kwamen voort uit de behoefte, die
eiken mensch eigen is, om'" zich aan anderen aan te slui-
ten, want ook buiten den Germaanschen stam ontmoeten
wij dergelijke vereenigingen , hetzij op godsdienstig, hetzij
op staatkundig gebied.
Aanvankelijk hadden deze gilden bij de Germanen een
zuiver huishoudelijk" karakter, doch langzamerhand zijn zij
van aard veranderd,'-^ toen men als hoofddoel der vereeni-
ging begon aan te merken den ouderlingen bijstand , wel
ken de leden elkander verleenen moesten, wanneer een'®
hunner'® in twist geraakte of aangevallen was door een
vreemdeling. Zoo werd het eene vereeniging tot onderlinge
bescherming (Schutzgilde).
De invoering van het Christendom is" van grooten in-
vloed op de gilden geweest.'*
Zij heeft het ontstaan'® van geestelijke confrerieën ten ge-
volge gehad. Niet langer ter eere van een heidenschen
god, maar om een der heiligen te vereeren, verzamelden de
brpeders zich nu , en ook de naam der vereeniging veran-
derde.'® De Ase werd in zijne betrekking van bescherm-
heer" vervangen door een heilige. Hierdoor'® zijn lang-
zamerhand de geestelijke gilden ontstaan , wier hoofddoel
steeds gebleven is de vereering van een heilige, en die
" (Sompofitum. " rairti'rfiattli^. " zijn = üben.
' in ber 3lbfitht. ^abcnfie il)rcn Sha» ©eburt, Urfprung.
" jur fioftenbecfung. rotter bo^in ge< Stefleyio.
° JU reeldjen bei» ünbert, boß man. " (sdjugpotron mit
fteuern. umfdjriebener ®e= bem älrfitel.
nidjt überfegen. nitio. h'cvauê.