Boekgegevens
Titel: Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Auteur: Wesseldijk, G.
Uitgave: Harlem: W.C. de Graaff, ca. 1884 *
2. Aufl; 1e dr.: 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9503
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202352
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Proza (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sammlung holländischer Prosastücke zum Übersetzen ins Deutsche: nebst Uebungen für die oberen Klassen höherer Lehranstalten
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
bruikt worden ; en — einde goed , alles goed — het laatste
nommer van het Handboek der Spoorwegen door Bradshaw,
waaruit na duizenden van jaren de toekomstige vorschers
zich opheldering kunnen verschaffen over den tegenwoor-
digen toestand van het sjjoorwegverkeer in Engeland, voor-
ondersteld dat zij door dit werk het verstand niet verliezen,
zooals dit reeds menigeen onzer tijdgenooten gebeurd moet
zijn.
Zoo als gezegd is, bevindt de obelisk zich na een water-
passe ligging van vele honderd jaren sedert eenigen tijd
weder in dien loodrechten stand, waarin de oude Egyp-
tenaren , benevens Plato , Herodotus , Mozes, Aaron en vele
andere beroemde mannen der oudheid, hem gekend heb-
ben. Jammer slechts , dat de nevels van Londen hem op
den duur=>® lange na niet zoo goed zullen bekomen als de
reine lucht van het Nijldal. Sneeuw, regen, stof en ko-
lendamp , hitte en koude in plotselinge afwisseling, zullen
hem , zooals zich met zekerheid laat vooronderstellen, in den
tijd van loo jaren sneller de verwering nabij doen komen"
dan dit in het gelijkmatige klimaat van Egypte in den loop
van duizende jaren mogelijk ware. Voor het gevaP«, dat
hij, onbeschut, blootgesteld bleve aan de alles aantastende
dampkringsinvloeden van den londenschen aether, zoude hij
onbetwistbaar steeds afbrokkelen'® evenals de andere vaste
steensoort, waarvan de abdij van Westminster, de St. Pauls-
kerk, het parlementsgebouw en alle overige groote gebou-
wen der hoofdstad opgetrokken zijn. Hoe spoediger hij
daarom, door een dun opgesmeerd*", maar goed beschut-
tend Silicat of waterglas verfje*' voor het lastige*^ bezoek*®
van de londensche atmospheer bewaard wordt, des te beter
zal het voor zijn opschrift*' en zijn geheelen lichaamstoe-
stand^^ zijn. Of het ook onvermijdelijk noodig is, hem
door een bliksemafleider te misvormen, daarover zullen
ouf bte 2)auer. jerbröcteln. " ^ubringü^Eeit.
" cntgegcnfü^ren. " aufgetragen. " Snfc^rift.
aSofern. anftric^. " Seibeêbef^affen^eit.
38