Boekgegevens
Titel: De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Ter drukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis, 1879
11e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9290
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202300
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De vriend der katholieke jeugd: een leesboekje voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30e LES.
Dc ongegronde vrees.
Somtyds treft men van die vrcesaclilige men-
schen aan, die op hel minste geriichl bevreesd
worden en eenig onheil duchlcn. Om ii voor
deze verkeerdheid Ie waarschuwen, wil ik u bet
volgende voorval verhalen.
Een jongeling van ongeveer Iwaalf jaren was
eens alleen in dc kamer, en hoorde aldaar onver-
wachts iels likken , hetwelk veel naar het gelik
van een horloge geleek; eerst meende hij, dat
dil door het horloge zijns vaders veroorzaakt
werd ; doch wijl hel van lijd lol lijd ophield en
zich daarna weder opnieuw deed hooren, werd
hij zeer bevreesd. Dikwijls had hij hooren zeg-
gen , dat er daar , waar zulk een gelik gehoord
wordt, spoedig iemand sterven zal. Hij twijfelde
nu geen oogenblik, of zijn laatste uur had ge-
slagen. In den groolslen angst verliet hij de
kamer, en begaf zich lol den knecht die in een
nabgzijnd vertrek werkte; en gaf hem de oorzaak
zijner onlslellenis te kennen. Deze deelde in zgn
gevoelen en durfde zelfs naar het gelik niet gaan
luisteren, wijl hij vreesde, dat hel alsdan voor
hem zeiven hel voorleeken van eenen nabijzijnden