Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
2 BIJBELSCHE
daarvan, in een Konx beghïp, het hoofd*
zakelijke voorstellen. Will gij er dus regl
gebruik van maken, dan moet gij u vlijtig
in het lezen oefenen; want hoe beier gij
lezen kunt, hoe beter gij deze geschiede-
nis zult begrijpen, — Vervolgens moet gij
in de landkaarten (*) de plaatsen eens
nazien, waarvan gesproken wordt. — Ein-
delijk dient gij te leiten op de onderschei-
dene tijdvakken, in welke wij, tot beter
begrip, deze geschiedenis hebben afgedeeld,
die altijd beginnen en eindigen met een
buitengewoon gewigtig voorval of per-
soon.
Om u reeds voorloopig een noodzakelijk
overzigt van deze tijdtakken te geven,
kan de volgende opgave dienen.
Eerste Het eerste tijdvak geeft een berigt
tijdvak, van de Schepping der wereld en de ver-
dere gebeurtenissen tot aan den Zondvloed.
Dit is eigenlijk ook niets, dan algemeene
geschiedenis; er waren toen nog geene an-
dere volken, dan die, van welke de
Bijbel spreekt. Hieromtrent kunnen de
beriglen van mozes ons alleen inlichting
geven. Ofschoon dit tijdsbestek ook meer
dan zestien eeuwen bevatte, weten wij ech-
ter er zeer weinig van, door de be-
knoptheid en het afgebrokene der verhalen.
Het behelst, om zoo te spreken, eene ge-
(•) Bij het gebruik van dit Schoolboekje moet
de Onderwijzer eenige landliaarten van de plaatsen ,
daarin voorkomende, bij de hand hebben, en de
kinderen daarin laten zoeken Wie niels beters
kan hebben, behtlpe zich met die, welke men
Tindt achter watts Schn'/tuurlyke Mistorit, wel-
ke in veler banden is.