Boekgegevens
Titel: Leerboek der algebra
Deel: I
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Amsterdam: W. Versluys, 1893
7e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9042
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202232
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algebra
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
18. Iemand zet 2 kapitalen op interest, namelijk ƒ2500 gedu-
rende 4 jaar en f 3000 gedurende 5 jaar, het eerste zooveel boven
als het tweede beneden de 5 De enkelvoudige interest van beide
kapitalen bedraagt dezelfde som. Bereken de percenten.
19. Een boerin verkoopt eieren. Den eersten keer de helft van
wat zij heeft met nog een half ei; den tweeden keer de helft van
wat zij overhield plus een half ei; den derden keer de helft van
wat zij bij den tweeden keer overhield plus een half ei; eindelijk
den vierden keer de helft van wat zij overhield bij den derden
verkoop met nog een half ei. Bij dien laatsten verkoop hield zij
niets over; hoeveel eieren heeft zij gehad?
20. Verdeel ƒ 3100 zoodanig onder 4 personen, dat het deel
van A tot dat van B staat als 2 tot 3, het deel van B tot dat van
C als 4 tot 5, en dat D zooveel krijgt als B en O samen.
21. In 12 KG buskruit is evenveel zwavel als kool en 3 KG
meer salpeter dan viermaal de hoeveelheid zwavel. Hoeveel KG
komt er van elk der drie bestanddeelen in het buskruit voor?
22. Een bediende ontvangt als jaarlijksch loon f 105 en een pak
kleeren. Als hij na verloop van 7 maanden den dienst verlaat,
krijgt hij behalve de kleeren f 57,20. Op hoeveel is het pak klee-
ren gerekend?
23. In een getal van 2 cijfers is het cijfer der tientallen twee-
maal zoo groot als het cijfer der eenheden. Als men de cijfers
verwisselt, krijgt men een getal, dat 27 kleiner is dan het oor-
spronkelijke. Bereken dit.
24. Een bode, die dageljjks 36 KM aflegt, vertrekt uit een plaats
A. Nadat hij 6 dagen heeft gereisd, wordt langs denzelfden weg
uit A een andere bode nagezonden, die dagelijks 40 KM aflegt.
Na hoeveel dagen zal de tweede bode den eersten inhalen ?
25. In welke 2 deelen moet men 54 verdeelen, opdat de deeling
van het kleinste deel op het grootste 3 tot quotiënt en 2 tot rest geve?
26. Iemand heeft 7996 liter wijn van 40 cent den liter; hoeveel
liter van 60 cent moet men daar bijvoegen, om wijn te krijgen van
45 cent?
27. Hiëro, koning van Syracuse, liet door zijn goudsmid een
gouden kroon vervaardigen en gaf daarvoor 7482 G zuiver goud. De
kroon, die de goudsmid er-van vervaardigde, woog ook 7482 G.
Maar Hiëro, vermoedende, dat de goudsmid een gedeelte van het
goud had vervangen door zilver, liet dit door Archimedes onder-
zoeken. Deze vond, dat de kroon in water gewogen 63 duizendsten
van haar gewicht verloor, dat zuiver goud in het water 52 duizend-