Boekgegevens
Titel: Beginselen der nieuwere meetkunde
Auteur: Versluys, J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1897
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9075
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202217
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der nieuwere meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOIIHEDE VOOR DEN EERSTEN DRUK.
Sedert het heqin van deze eeuw is de zuivere meetkunde zeer snel
voornitrjegaan door de invoering van eenige methodes^ die men vrij
algemeen aanduidt onder den naam: Nieuwere Moetknnde. Drie onder-
iverpen uit dat gebied worden opgenoemd in het vrij uitvoerige ^^voor-
schrift bef rekkelijk het eindexamen der hoog ere burg er scholen y Onder
de eischen^ die daarin gesteld worden^ behooren: enkele hoofdeigen-
schappen der harmonische snijding^ der transversalen en der gelijk-
vormigheidspiinten. Verder leest men^ dat het de bedoelmg niet is, dat
daaraan een bijzondere uitbreiding worde gegeven. Daar echter vele
vraagstukken door middel van enkele hoofdeigenschappen uil dit gedeelte
der meetkioide op zeer eenvoudige wijze kunnen opgelost worden , wordt
alütans eenige kennis van de nieuwere meetkunde wenschelijk geacht.
Dit laatste is in het oog gehouden bij de samenstelling van dit werkje.
Alleen § 8—§ 17 en § 67—70 zijn er bijgevoegd^ om een zekere volledig-
heid Ie verkrijgen. Dit boekje is dus inzonderheid bestemd voor leerlingen
der hoogere burgerscholen; maar ook voor aankomende onderwijzers is
het van belang, dat zij de methodes en de eigenschappen leeren kennen,
die hier behandeld worden. Voor hen immers is dringend nood ig, dat
zij de zaken van alle kanten bezien.
Groningen, Juli 1868. .1. VKRSLUYS.
VOORREDE VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
Aangenaam was het mij te vernomen, dat dr eerste druk van dit
werkje in vrij korten tijd was uitverkocht.
In den tweeden druk zijn eenige wijzigingen aangebracht. De opmer-
kingen van enkelen mijner ambtgenooten en eigen ondervinding hebben
mij n.l. geleerd, dat ik hier en daar wat te beknopt geweest ben. Door
ilie beknoptheid was op sommige plaatsen onduidelijkheid ontstaan, en
om dit te vemiijden, zijn sommige plaatsen nader toegelicht.
Eenige vraagstukken, die in den eersten druk zonder oplossingen
voorkwamen, zijn nu opgelost. Een enkel vraagstuk is, als minder be-
langrijk, weggelaten, en eenige vraagstukken zijn bijgevoegd.
Ctroninoen. Dcceinber 1870.