Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
heeft in 15 maanden 393% gulden rente opgebragt. Tegen
hoe veel percent in 'tjaar had dit kapitaal moeten uitstaan, om
in ly^ maand 252 gulden intrest op te brengen?
42. A wil op eene publieke verkooping een huis koopen, dat
jaarlijks 210 gulden huur kan opbrengen, mits de eigenaar de
belasting betale en voor 't onderhoud zorge. Indien A 7 P®^"
cent van zijn geld wenscht te trekken, en hij 't onderhoud op
35 gulden in 'tjaar rekent, hoe veel gulden kan hij dan op 't
meest er voor bieden, als de belasting jaarlijks 4 rijksdaalders
bedraagt, en de koopsom met 10 percent verhoogd wordt?
43. Twee landlieden, die wij A en B zullen noemen, ver-
ruilden land tegen elkander, onder voorwaarde, dat het land
van A op 360 , en dat van B op 450 gulden per bunder
zou gerekend worden, 't Land van A had een' omtrek van
1596 en eene breedte van 48 ellen. Hoe veel ellen was
'tland van B in omtre k, zoo't in breedte tot dat van A
stond als 25 tot 16, en B 1404 gulden van A toe ontvangen
heeft?
44. A heeft van zeker kapitaal, dat tegen percent in 't
jaar op intrest uitstond, in 16 maanden 288 gulden rente ge-
trokken, en B van eene som, die 1200 grooter was, in 9 maan-
den 135 rijksdaalders. Tegen hoe veel percent in 'tjaar heeft
het kapitaal van B uitgestaan ?
45. De heer Balk kocht een stuk weideland, waarvan de
lengte en breedte tot elkander stonden als 27 tot 5, en
welks omtrek juist 1600 ellen was, tegen 440 gulden per bun-
der. Indien hij de koopsom met rijksdaalders, guldens
en kwart-guldens betaald heeft, hoe veel geldstukken heeft
hij dan te zamea in betaling gegeven, als hij van ieder een
even groot getal gegeven heeft?
46. Een kapitalist gaf aan A en B twee even groote som-
men op intrest. A ontving het geld voor den tijd van 5 maan-
den, tegen 4% percent in 'tjaar, en B nam het geld voor 7