Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
194. Een winkelier ontbood van een olieslager 150 kan raap-
olie van 37 Vj gulden bet vat. Tijdens de verzending werd het
vat lek, zoodat er een gedeelte van de olie uitliep; doch daar
de winkelier de ontvangen olie tegen stuiver de kan ver-
kocht, bedroeg zijne winst nog Sy^ gulden. Hoe veel olie is
verloren gegaan ?
195. Een kapitaal, groot 1200 gulden, stond uit tegen
percent in 'tjaar en bragt in zekeren tijd 48 gulden rente op.
Hoe veel intrest kan 2500 gulden, tegen 4 J/^ procento in 't
jaar, in den zelfden tijd opbrengen ?
196. Drie landlieden (A, B en C) moeten een watermolen
onderhouden. A moet er Yq minder toe betalen dan B en C te
zamen, terwijl B ^ ^ deel meer moet betalen dan G. Hoe
veel moet ieder tot het onderhoud bijdragen, wanneer dit 80
gulden beloopt?
197. Twee personen kochten een stuk land voor 1200 gul-
den, dat zij verhuurden voor 90 gulden 'sjaars. Indien de een
50 gulden meer tot de koopsom heeft bijgedragen dan de an-
der, hoe veel kwam dan ieder van de huur toe ?
198. Van eene afdalende rekenk. reeks, die uit 50 ter-
men bestaat, is de eerste term 400 en de som der termen
10 200. Welke isdegemeene reden?
199. Van eene opklimmende rekenk. reeks, die uit 12
termen bestaat, is de eerste term 125 en de gem eene
reden 75. Hoe veel zijn de termen dezer reeks te zamen?
200. Eene kamer, die 22 J/^ el in omtrek is, heeft eene
lengte van 6 el en 2 Y^ palm. Indien men in deze kamer een
tapijt laat leggen van gulden de 2/2 vierkante el, hoe
veel gulden zal dan dat tapijt kosten?
201. Een boer verkocht in éenen koop 20 vette ganzen, on-
der voorwaarde, dat de kooper voor de eer s te gans zoude beta-
len 3 stuivers, voor de tweede 6 stuivers, voor de derde 9
stuivers, enz. Indien de kooper met rijksdaalders en gul-
dens betaald heeft, en wel van ieder even veel, hoe veel
geldstukken heeft de boer er dan voor ontvangen?