Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
De Uitgevers dezes geven mede uit :
VAN DEUTEN & BLEEKERS
&OEDKOOPE BIBLIOTHEEK YOOR ALLE STAWDEI,
AFDEELINGr I. Verzameling van belangrijke Wer-
ken over allerlei vakken van wetenschap,
waarin voorkomen dc nieuwste en d e g e lij k s t ewerkcn over allerlei vakken
van Wetenschap, hoo^rst belangrijk voor alle standen niet alleeB,
maar tevens uitnemend geschikt voor het onderwijs, waarom dan ook vele^
reeds op allerlei inr ig tingen van onderwijs gebruikt worden.
Twee en zestig deelen, tegen den prijs van slechts 70 ets u/ 1,50, in
plaats van f 2,40 k / 4,80, zijn verschenen, terwijl er bij voortduring in
worden opgenomen: nuttige boeken over allerlei vakken van we-
tenschap, door de beste der hedendaagsche sehr ij vers,
opdat zij beantwoordt aan het doel der uitgaaf: verspreiding van de-
gelijke kennis onder alle standen dor maatschappij.
Kennismaking met de G o e d k o o p e Bibliotheek, waarvan reeds meer
dan 100 000 deelen zijn verkocht, wordt aanbevolen aan ieder, die in het
bezit van goede boeken belang stelt, vooral ook aan hen, die aan het hoofd
staan van leesinrigtingen en leesbibliotheken, van instellingen
op letterkundig gebied, aan o n d e r w ij z e r s en k w e e k e 1 i n g e n.
Ook voor geschenken en prijzen is zij bijzonder geschikt, waartoe
alle werken afzonderlijk en ook gebonden verkrijgbaar zijn. Voorde
koopers van ingenaaide exx. zijn heel linnen emboitures met stem-
pels en vergulden rugtitel te bekomen a 35 ets. voor elk werk.
In de eerste Afdeeling zijn verschenen:
I en II. H. Thiele, Geschiedenis der Christelijke Kerk, door
H. van Berkum. 2de herz. druk. 2 dln. 550 pag's./ 1,80. Geb. /2,20.
III—V. H. Burmeister, Geschiedenis der Schepping. Uit het
Hoogd. door A. Winkler Prins. 861 pags. f 3,50. Geb. / 3,U0.
VI—VIII. J. F. W. Johnston, De Scheikunde in het Dage-
lijksch Leven. Voor Nederland bewerkt door Prof. J. W. Gunning.
2de herziene druk. 690 pag's. /3,30. Geb. / 3,70.
IX—XI. Veertig jaren. — Geschied, v, d. laatsten tijd, unav
K. VonRotteck o. a., door P. van Os. 852 pag^s. ƒ 3,30. Geb./3,7o.
XII—XIV. Crügers Grondbeginselen der Natuurkunde. Voor
Nederland bewerkt door W. M. Logeman. 3de herziene en vermeer-
derde druk. 3 dln., 800 pag's. met 436 houtsnee-fig./ 3,90. Geb. / 4,30.
XV en XVI. A. Diesterweg, Het Heelal: Populaire Voorstelling der
Sterrekunde en Sterrek. Aardrijksk. Bew. doorDr. W. Gleuns Jr.
2de vermeerd. druk 500 pag's. met 8 uitslaande platen, f 2,60. Geb. / 3,00.
XVII en XVIII. G. Hartwig, De Zee en hare Wonderen:
Natuurkundige beschrijving van hetgeen zij is en van hetgeen zij bovat; door
A. Winkler Prins, 430 pag's./1,90. Geb. ƒ 2,30.
XIX en XX. A, Elwes, De Zee en hare Beheerschers: Beknopte
Geschiedenis der voornaamste Zeemogendheden van vroegerenen lateren tijd. Uit
het Eng. door Dr. A. A. Deenik. 398 pag's. Al,70. Geb, /2,10.
XXI—XXIV en XXVII—XXX. H. Berghaus, Wat men van
de Aarde weet en hoe men tot de kennis daarvan is gekomen, door P. van
Os. 8 dln. omstreeks 2320 pag's. / 10,00. Geb. in 4 banden, ƒ 11,00.