Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
173-
dat voor den tijd tijd van 8 maanden uitgezet is, jaarlijks 4 %
percent rente. Indien de rentenier aan kapitaal en rente van
de grootste som 2573 gulden terug kan ontvangen, en de
intrest der beide kapitalen juist 75 rijksdaalders kan be-
loopen, kunt gij dan berekenen, hoe lang het kleinste kapi-
taal op rente moet uitstaan?
3V
148. Indien men bij denteiler van de breuk 757»
optelt, welk getal moet men dan bij den noemer voegen, om
eene breuk te bekomen, die aan de 0pge geven e in waarde
gelijk is?
149. Een vriend leende mij voor den tijd van 8 maanden
eenig geld, ouder voorwaarde, dat ik hem naderhand eene even
groote dienst zonde bewijzen. Toen ik echter aan mijne verplig-
ting jegens hem zoude voldoen, kon ik hem slechts 1250 gul-
den, voor den tijd van 6 maanden, ter leen geven. Wij kwamen
evenwel overeen om de schade, welke miju vriend hierdoor bij
mij zou lijden, te vergoeden door van de ontbrekende som
rente te »betalen. Indien deze rente berekend werd tegen 4 per-
cent in 't jaar, eu ik juist met 6 rijksdaalders voldoen kon, kunt
gij dan berekenen, hoe veel gulden ik van mijn vriend ontvan-
gen heb?
150. Als de zon des morgens opkomt kwartier voor 5 ure,
hoe lang is dan de dag? ó) En hoe veel uur is die daglanger
dan de nacht, welke er op volgt?
151. Een landbouwer verkocht eenepart^ erwten. Indien hij
een half last meer verkocht hadde, dan zou de verkoop 750
gulden geweest zijn, doch zoo de verkochte partij 5 mud m i n-
der geweest ware, dan zou hij slechts 500 gulden hebben
kunnen ontvangen. Uit hoe veel mud bestond de partij ?
152. Van zekere breuk zijn teller en noemer te zamen 42.
Indien men 8 bij den teller en 12 y^ bij den noemer op-
telt, dan bekomt men eene breuk, die gelijk is aau Welke
breuk wordt hier bedoeld ?