Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
169-
1Ï9. Toen 5 mad rogge I2V2 gulden meer kostte dan 4
mud boekweit, ontving een landbouwer voor 12mud
rogge en 15 mud boekweit te zamen 75 rijksdaalders. Be-
reken nu eens, hoe veel gulden de rogge per last meer kostte
dan de boekweit.
120. Onder 12 mannen en 15 vrouwen moet 3750 gnlden
zóó verdeeld worden, dat de vrouwen te zamen 1 % maal zoo
veel bekomen als de mannen, en nog 375 gulden bovendien.
Hoe veel gulden komt ieder van de mannen en vrouwen toe?
121. Zekere som gelds werd onder 4 personen, die wij A,
B, C en D zullen noemen, zóó verdeeld, dat A een' rijksdaal-
der ontving tegen B 3% gulden, terwijl B 1 Vg gulden be-
kwam tegen C een rijksdaalder. Indien D 3 gulden ontvangen
heeft tegen A, B en C te zamen 4, hoe veel gulden heeft dan
ieder ontvangen, zoo D 168% gulden meer ontvangen heeft
dan B?
122. Een winkelier ontving aan koffij, thee en suiker te za-
men 1500 pond, doch 125 pond thee minder en 125 pond
kolFij meer dan suiker. Hoe veel gulden moest hij voorde ge-
noemde winkelwaren te zamen betalen, zoo 5 pond koffij 3%,
2% pond thee 6%, eu 12 J/2 pond suiker 7% gulden kostte?
123. Twee burgers, die wij A en B zullen noemen, kochten
te zamen eene vette koe. Toen zij die betalen zouden, bleek het,
dat A slechts een derde, en B een vierde gedeelte der koop-
som bij zich had, dat te zamen juist 87 % gulden bedroeg. Hoe
veel gulden kostte de koe?
124. Iemand verkocht een stuk linnen tegen gulden de
7 Yi el, waardoor zijne winst juist 7 % gulden was. Indien de
verkoop 3% gulden minder geweest ware, dan had hij juist
12% percent gewonnen. Hoe lang was 'tstuk?
125. Een rentenier ontvangt van zeker kapitaal, dat tegen
4 percent in 'tjaar op rente uitstaat, jaarlijks 40 gulden intrest
minder dan van een ander kapitaal, dat 500 gulden grooter
12*