Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
139-
den bet pond, en verloor toen half zoo veel als hij zou ge-
wonnen hebben, wanneer hij elk pond voor 4 gulden verkocht
hadde. Hoe zwaar woog de partij, die den winkelier 150 rijks-
daalders gekost heeft?
343. Een grutter bestelt bij een timmerman een bak, die 10
mud erwten moet kunnen bevatten. Indien de bak gemaakt
moet worden van planken, die duim dik zijn, en de bak
uitwendig 2 el, 5 palm en 2 duim lengte en 6 palm,
2 duim en 7 y^ streep breedte moet hebben, kunt gij dan
berekenen, hoe veel duim de diepte van dien bak zijn moet?
344. A, B en C handelden in compagnie, en wonnen met
hun geld juist 7 percent. A liet zijn geld 5, B 7 '/j en C
6 maanden in den handel. Indien A van de winst 5 gulden
toekwam tegen B 6, en deze 3 tegen C 4, kunt gij dan bere-
nen hoe veel gulden ieder in den handel gelegd heeft, zoo ver.
der nog bekend is, dat de geheele winst 352'% gulden
was ?
34-5. Iemand betaalde zijnen crediteur 2 maal zoo veel gul-
de n s als hij r ij k s d a a 1 d e r s schuldig was. Hoe veel guldens
heeft hij toen betaald, als hij nog 150 rij k sdaa Iders schuldig
gebleven is?
346. Tegen S percent in 't jaar heeft zeker kapitaal in 7 '/^
maand 39 gulden en 37 '/, cent intrest opgebragt. Hoe groot was
dat kapitaal ? 5) En tegen hoe veel percent in 't jaar moet dat
kapitaal uitgezet worden, om in 8 maanden 31'/2 gulden rente
op te brengen ?
347. Van zeker rijtuig zijn de v o orwielen 10 % en de a ch-
terwielen 17'/2 palm in middellijn. Indien men met dit
rijtuig een weg aflegt, die 247 500 el lang is, hoe veel omwen-
telingen doet dan ieder van de voorwielen op dien weg
meer dan één der ach terwielen? (N. B.! De middellijn
staat tot den omtrek als 7 tot 22).
348. Een rentenier gaf aan A zekere som gelds ter leen te-
10»