Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
7 % week lang 12 knechten laat werken, en dan den overigen
arbeid door 10 knechten laat verrigten, hoe veel weken wordt
er dan aan 't huis gearbeid ?
197. Iemand had 700 rijksdaalders, waarvan hij zoo veel
tegen guldens verwisselde, dat hij evenveel rijksdaalders over-
hield, als hij guldens ontving. Hoe veel rijksdaalders heeft hij
verwisseld ?
198. Landman van Dijk verkocht eene partij erwten tegen
12 % gulden de mud, en ontving er 168 rijksdaalders, en 2
maal zóó veel guldens voor als hij mudden verkocht. Indien de
kooper alleen rijksdaalders ter betaling gegeven hadde, hoe veel
geldstukken zou van Dijk dan minder ontvangen hebben, dan
hij nu ontvangen heeft?
199. Als een graanhandelaar eene partij rogge verkoopt te-
gen 6 gulden en 15 stuivers de mud, dan is zijne winst 4 maal
zoo groot als zijn verlies zoude wezen, wanneer hij 't last tegen
183% gulden verkocht. Indien hij voor de partij 300 rijks-
daalders betaald heeft, uit hoe veel last bestond zij dan ?
200. Twee dijkwerkers, Hendrik en Lodewijk hebben gedu-
rende eenige weken aan een' dijk gewerkt. Hendrik, die bij den
aanvang van 't werk 12 J/^ gulden b!j zich had, verdiende in 4
dagen 6gulden, terwijl Lodewijk, die bij 't begin van 't werk
20 gulden bezat, in 2'/^ dag 3% gulden verdiende. Indien
Hendrik wekelijks 5'/^, en Lodewijk 6% gulden verteerd
heeft, en zy zóó lang gewerkt hebben, tot dat Hendrik 15 gul-
den meer bezat dan Lodewijk, hoe veel weken hebben zij dan
aan den dijk gewerkt ?
201. Een bakker kocht eene partij rogge voor 245 gulden, en
berekende, dat het vijfde deel van de partij en nog 2 mud
juist 61 gulden en 25 cents kostte. Hoe veel mudden kocht hij?
202. Zestien arbeiders kunnen in 14% week eene vaart graven
van 2500 ellen lengte, als zij wekelijks 6 dagen, en dage-
lijks 12/2 uur werken. Hoe lang zullen 25 zoodanige arbeiders