Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
bank nederzette. Nadat hij eenigeii tijd de siiiart
dezer oude vrouw siilztoijgend had aangezien, sprak
hij op den toon van innig medelijden haar aan, met
de vraag j tcaarom zij zoo bedroefd was. De arme
weduwe deelde hem daarop de oorzaak van haren
kommer mede, en hoewel zij langer dan een uur
voortkeuvelde y hoorde de vreemde man haar geduldig
aan. Zij verhaalde hum. onder anderen, dat zij we-
duwe was j en ticee dochters had, van welke de eene
in de vorige maand zoude gehuwd zijn; maar door-
dien er, zoo ah zij zeide, een deurwaarder met een
hevelschrift in naam des konings aan haar huis was geko-
men, om voor iemand, die geld van haren overlede-
nen man moest hebben, hare tconing en haren akker
te verkoopen, was zij nu tot den bedelstaf gebragt,
en kon hare dochter niet huwen, zoodat zij met hare
kinderen aan het armenbestuur vervallen moest.
ïiZoo, zoo!" sprak de man, nnu dan wil ik wel
ngelooven, dat gij innig bedroefd zijt; maar daar dit
tybevel in naam des konings geschied is, waarom
»icendt gij u dan niet zelve tot den koning? Gij weet
yihij is rijk, en men zegt van hem, dat hij ook nog al
^^medelijdend is. De so7n zal toch wel zoo groot niet
i)zijn, die gij noodig hebt, om een ander hui^e en
»eenen anderen akker te koopen?"
»t/a zeer groot," sprak de oude vrouw schreijende,