Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 52 - /
aan De martelingen te onttreMen/ teelfte öe5time=
rifeanen gctooon sijn aan Ijimne getoangenen uit te
oefenen/ ï)ieID ïjij De nabotgenDe reDeboering tot
jijne obertoinnaren:
ȕ^elDen en aart^baDer^ ban De toejStelpe toe^
»relDI gij bjaart niet De bijanDen/ Die ifi jocljt/
»maar bet 50 300/ gij ïiebt mij obertoonnen/ öet
»lot ban Den oorlog Ijeeft mij in utoe öanDen ge=
«tielD/ ijanDelt naar toelgebatlen met Jjet regt ban
»De obeitoinning/ ife sal u l^etsetbe niet bettoi.ïften,
»JKaar Daar l)et in mijn lanD een gebruifi i.ö eenen
"lo.ïïprij^ boor 3ijn leben aan te bieDen/ bersoefe
»iii u naar mijn boorfïel te luijSteren/ Dat niet te
»bertoerpen ijf." JDeet ban/ Dappere ^Cmerifea'
»nen/ Dat er in bet lanD/ m bettoelfi ili geboren
»ben/ sefiere menfcften sijn/ Die een bobennatuur=
»lp berfianD Rebben. €en ban Dese toijsen/ Die
»een bloeDbertoant ban mij i^l leerDe mij/ 'toen
»ife foIDaat bjerD/ een toobermiDDel feennen/ Dat
»mij oniitoetjibaar maafete. «3ij selben Jebt gesien/
»Dat utue pijlen mij niet Rebben fiunnen treffen/
»I)oe sOuDe ife anDerjS Deselbe Rebben luinnen ont=
»topen? — ^onDer Dit betoobrringgmiDDel souDc
»ife immer.Ê; getroffen sP gebJorDen/ Daar gij mij
»ban alie feanten sP aangebalien. beroep mij
»op utoe DapperljeiD; ifi ^cb mg te miDDen ban
»Den firp begeben/ en bet gebaar niet ontblugt.
»ï?ct uiinDer ïjet leben/ Dat ifi ban u brnag/