Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 50 —
»(lig. De tegenspoeden, die de hcmclsehe Vader
»ons toezendt, zijn altijd nuttig voor ons, hoewel
»wij dit niet altijd kunnen begrijpen. Het is daarom
»onze pligt, ons aan zijnen heiligen wil te onder-
»werpen, en met geduld de beproevingen te leeren
»dragen, welke Hij, in zijnen ondoorgrondelijken
»raad, goedvindt ons toe te zenden."
Op deze wijze traehtte de brave iionus, gedurende
meer dan een uur lang, zijne dochter te troosten,
en toonde met eene bewonderenswaardige onder-
werping zich naar den wil van God te schikken.
Vervolgens bragt hij den ganschen avond en een
gedeelte van den nacht in het gebed doop, en ge-
noot daarna eenen rustigen slaap.
Don volgenden morgen kwam een zijner beste
vrienden, de heer j. pope, bij hem, om hem te zeg-
gen, dat het doodvonnis binnen weinige uren stond
uitgevoerd te worden; maar deze kon de verschrik-
kelijke woorden niet uitbrengen, hij smolt weg
in tranen. Moris daarentegen bleef bedaard, en
troostte zijnen vriend met de hoop op het eeuwige
leven, alwaar zij elkander zouden wederzien.
Daarop belastte hij zijnen vriend, om zijne vijanden
van zijnentwege te groeten, en hun te zeggen, dat
hij deze wereld verliet, zonder het minste gevoel
van haat tegen hen.
Toen het noodlottig uur geslagen was, beklom hij