Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 108 —
troost in de benaauwde harten der ongelukkige
zeelieden, en deed hun de toekomst met meerdere
kalmte te gemoet zien. Eenparig werd vervolgens
besloten naar de Groene Kaap terug te zeilen, om
aldaar rendieren te dooden, welke hun tot voorraad
voor den winter volstrekt noodzakelijk waren, al-
waar zij dan ook weldra aankwamen. Uier maakten
zij van het zeil der sloep eene tent, in welke zij
den naeht doorbragten. Zij gingen vervolgens des
daags op de jagt, en doodden onderseheidene ren-
dieren en eenige ijsbeeren, die hun overvloedig
van vleesch voorzagen. Ook vonden zij daar op
het strand nSg eene sloep, aan do schepen der
walvischmaatschappij toebehoorcnde , die tot gemak
der rendierenjagers daar achtergelaten was.
In deze én hunne eigene sloep bergden zij hun-
ne levensmiddelen, en daar het den volgenden dag
zondag was, kwamen zij overeen dien dag niet te-
rug te reizen, maar denzelven aan godsdienstige
overdenkingen toe te wijden.
Des maandags morgens voeren zij bij schoon we-
der af; maar toen zij ongeveer de helft van den
weg afgelegd hadden, werden zij door eenen zwa-
ren storm beloopen, die hunne sloepen hevig deed
slingeren, en telkens dreigde de broze kielen in
den afgrond te storten. Reeds werden zij met water