Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 99 —
De knaap stamelde daarop zijne dankbaarheid
met tranen in de oogen, en beloofde al zijne
krachten te zullen aanwenden, om zich de goedheid
van den heer BRAArnxRT waardig te maken. Door
vlijt en gehoorzaamheid won hij spoedig de achting
en het vertrouwen van zijnen heer en van het
gansche huisgezin, en hij leefde nu zoo gelukkig
als iemand in die omstandigheden doen kan.
Na verloop van eenigen tijd begaf hy zich naar
zijne zuster, die zeer verheugd was hem, van
welken zij sedert zijn vertrek niets gehoord had,
gezond en wel weder te zien. Zy vertelden elkan-
der, wat hun gedurende dien tyd wedervaren
was, en daar de broeder spoedig merkte, dat
zijne zuster van tyd tot tijd kwade bejegingen
van den onvriendelijken, bloedverwant moest
verduren, haalde hij haar over, hare dienst te
verlaten. Zy kwam vervolgens, door tusschen-
komst van den heer BRAAFnART, in dienst bij den
schout van het dorp , welke digt bij het huis van
haren broeder woonde. Beiden bleven der deugd
getrouw, en toonden hunne dankbaarheid aan
hunne weldoenders, door een edel en braaf gedrag,
en vooral door eene getrouwe behartiging van
de belangen hunner meesters. Zij bragten het door
eene wijze spaarzaamheid zoo ver, dat zy, na ver-
loop van eenige jaren, gegoede landlieden werden.
r.