Boekgegevens
Titel: Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: 's Hage: Joh. IJkema, 1874
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8812
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202138
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemengde opgaven: verzameling rekenkunstige voorstellen ten dienste van het lager en meer uitgebreid lager onderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
8. Van zekere breuk zijn teller en noemer te zamen 150.
Wanneer men den teller met 7 vermeerdert en den
noemer met 17 vermindert, dan is de waarde der
breuk Welke breuk wordt hier bedoeld?
9. A , B en C handelden in compagnie en brachten tot dat
einde 22500 gulden bijeen. A liet zijn geld 7—, BS —
en C 9 maanden in den handel. Hoe veel gulden heeft
ieder tot dien handel bijgedragen, zoo A 1120-, B 1200-
en C 1260 gulden gewonnen heeft?
10. A komt met zijn' crediteur B , wien hij 10000 gulden
schuldig is, overeen om die som in 8 gelijke jaarlijk-
sche termijnen af te betalen , terwijl de rente, die op
5 percent 's jaars bepaald wordt, tevens jaarlijks zal
voldaan worden. Hoe veel gulden moet A alzoo in 't
geheel aan B betalen ?
AFDEELING XXIV.
1. A, B en C hebben zeker werk aangenomen voor 45
gulden. Als A 5 dagen alleen werkt, heeft hij het
derde gedeelte daarvan voltooid en moeten B en C te
zamen dan nog 8 dagen bezig zijn om 't overige werk
af te maken. Indien zij 't aangenomen werk gezamenlijk
verrichten, hoe veel gulden komt dan ieder, naar even-
redigheid van arbeid, van de genoemde som toe , zoo
verder nog bekend is , dat C in denzelfden tijd 1 maal
zoo veel doet als B?
2. Men vraagt naar den inhoud en de oppervlakte van een'
kubus, wiens kantlijnen te zamen 7} decimeter lang zijn.
3. Eene weide , die de gedaante van een rechthoek heeft, is
950 meter in omtrek, terwijl hare lengte 75 meter meer is