Boekgegevens
Titel: Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: 's-Gravenhage: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-maatschappij, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8770
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202131
Onderwerp: Onderwijs: studentenevaluatie
Trefwoord: Examenopgaven, Voortgezet onderwijs
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toetsnaald VII voor hen, die zich voorbereiden voor de toelatings-examens tot de kweekscholen en rijks-normaallessen voor onderwijzers en onderwijzeressen: schriftelijke examen-opgaven 1895-1899
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Onderstaande zinnen moesten door alle candidaten worden
gelezen, om daarnaar het technisch spreken te beoordeelen:
1. Voor zeven centen zenden wij zinken zee^es vrachtvrij
door geheel Nederland, mits de koopers of venters niet minder
dan zes dozijnen tegelijk bestellen.
2. Talrijke blijken van wijze leiding, ook zelfs van
krijschende en brieschende benden, hebben de heldhaftige
aanvoerders dezer woeste en onhandelbare horden herhaal-
delijk tentoongespreid.
3. De weesvaders wezen den vreemdeling aan, hoe de
verpleging der weezen in deze streken, hoewel niet in allen
deele vrij van leemten en gebreken, reeds een paar eeviwen
geleden tot een vrij hoogen graad van volkomenheid was
gestegen.
4. Met tragischen tred trad de trotsche Truida op de
trouwe treurende Trina toe.
5. Als vliegende elven fladderen fluks vlugge vlinders op
fletse viooltjes, vaak nog zoo frisch, nu vlug verwelkt, half
verlept.
6. Zoele zefirs suisden en mischten, terwijl de sijsjes door
zachten zang onze ooren streelden, en seringen zoete geuren
verspreidden.
7. Zachtjes, zeer zachtjes sloop ze nader, de zorgzame
Suzanne, wier zonnige persoon zoo gezocht was.
VI. R. K. S. Nijmegen.
I.
Met een .. heesch (z)e stem venten (onv. verl. tijd) d . . oud ..
mars(ch)kramer dagelijks(sch) zijn .. wass(sch) .. beeldjes door
de dorps(8s)straten rond en trachten (onv. verl. tijd) op deze
wijze zijn soo(o)ber stukje dagelijks(sch) brood te verdienen.
Niemand zijner dorpsgeno(oo)ten evenaard(dd)e hem in de
kunst, waarmede hij zijn .. figuurtjes kneed(dd)e en die hij
reeds sedert zijn . . kinds(sch)heid had beoefen .. Ofschoon
men hem voor arm hiel... toch wei(ij)gerde hij hals(ss)tarrig
ieder ... aalmoes ; trots(sch) als een adel(ll)ijk heer wees hij
haar van de hand, het was alsof hij er zijn .. trots(sch) in
stelde zich te kunnen beroemen nooit eenig .. onderstand